Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentéseAz Olvasmányos történelem sorozat

A tankönyvsorozat elkészítését az igények és a történelemtanítás változásai ihlették. A sorozat hetedikes tankönyve 2009 nyarán jelent meg, a nyolcadikos kötet megjelenése 2010 nyarán várható. Az ötödikes, a hetedikes és a nyolcadikos tankönyvek szerzője Horváth Péter, a hatodikos köteté Hámori Péter és Horváth Péter, a munkafüzetek és a feladatlapok Horváth Péter, illetve Csepela Jánosné munkái.

Mi jellemzi a tankönyvcsalád elemeit? A sorozatcím egyértelműen utal a tankönyvek legfőbb jellemzőjére: a csökkentett mennyiségű tananyaghoz rengeteg érdekes olvasmány, valamint úgynevezett „kis színes” kapcsolódik. Ezekkel több célt is elérhetünk. A különböző nehézségű olvasmányokkal fokozatosan és differenciáltan fejleszthető a szövegértés, amely a történelemtanításban is fontos feladat. Az olvasmányok hatékonyabbá is teszik a tanulást, ugyanis a tanulók az érdekességeket is leíró olvasmányokhoz kötik a „száraz” ismereteket. A tanár pedagógiai lehetőségeit növeli az, hogy minden olvasmányhoz a történelmi ismeretszerzéshez szükséges kompetenciafejlesztő kérdések, feladatok tartoznak.

Az élményközpontú történelemtanításban az olvasmányosság mellett lényeges szempont a vizualitás is (a múlt emlékeit dokumentumszerűen bemutató képek mellett fontos szerepet kapnak a fejezeteket nyitó fényképek, a múltat rekonstruáló szép és szakszerű rajzok, fantáziarajzok, valamint a történelmi témájú filmekből vett standfotók is). A cselekedtetésnek, a tanulók aktív bevonásának eszközei a Te is meg tudod csinálni! típusú feladatok, amelyek egy-egy, az adott korszakhoz kapcsolódó eszköz elkészítésére ösztönöznek. A múlt ezáltal is közelebb kerül a tanulókhoz, a felfedezés élménye mellett maguk is alkotókká válnak, a történelem, valamint a történelmi megismerés folyamata még inkább átélhetővé válik.

no images were found

1. melléklet: Az elsők című olvasmány a 7. osztályos történelemtankönyvben

no images were found

2. melléklet: Mel Gibson A hazafi című filmben (7. osztályos tankönyv) és Te is meg tudod csinálni! típusú feladat (6. osztályos tankönyv)

A XXI. században az infokommunikációs technológiák adta lehetőségek nem hagyhatók figyelmen kívül a történelemtanításban sem. Érdekességet jelentenek a tankönyv internetes pontjai: itt a szerzők figyelemfelkeltő kérdésekkel, internetes címek megadásával motiválják a tanulókat arra, hogy a világhálót történelmi búvárkodásra is használják. A tankönyvekhez készült és készülő flipbookok (elektronikus tankönyvek) és interaktív flipbookok otthoni vagy órai, egyéni vagy csoportos, interaktív táblás vagy személyi számítógépes felhasználásra egyaránt alkalmasak. Az interaktív flipbookok igen változatos feladattípusokat kínálnak, elősegítve az ismeretek gyakoroltatását, a rendszerezést és az összefoglalást: interaktív animációk, kakukktojás-keresők, keresztrejtvények, képfeliratozók, képgalériák, tesztsorok, egyszeres vagy többszörös választást kérő, csoportosító, párosító, sorba rendező, kiegészítő típusú gyakorlatok közül válogathatunk, a megoldásokat pedig azonnal ellenőrizhetjük is.

no images were found

3. melléklet: Képfeliratozó. Az 5. osztályos tankönyvhöz készült flipbook egyik feladata

A tankönyvekhez kapcsolódó munkafüzetek sokoldalúan fejlesztik az időbeni és a térbeni tájékozódás képességét, megtanítanak az időszalag használatára, a térképek értelmezésére. Erőteljesen építenek a tanulói aktivitásra, az önálló tanulói véleménynyilvánítás ösztönzésére. Gyakoroltatják a szövegértést, az egyszerűbb korabeli írásos források elemzését. Hangsúlyt helyeznek a képekből és a múltat rekonstruáló rajzokból kiinduló információszerzésre. Fontos szerepet szánnak a korábban tanultak felidézésének. A tankönyv térbeli korlátai miatt a munkafüzetek adnak lehetőséget arra, hogy rejtvényeikkel, játékaikkal, önálló problémamegoldásra serkentő feladataikkal elmélyítsék a tananyag fogalmi rendszerét, az eseménytörténeti momentumokat, ilyenformán a történelmi gondolkodásmód kialakítását segítik elő. A kutatófeladatok révén a tanulók kedvet kaphatnak az önálló kutatáshoz amellett, hogy ezek a gyakorlatok a társtudományokkal való párbeszédre is késztetnek. Az egyéni és a csoportos gyakorlatok fejlesztik az önálló vélemény megfogalmazását és az együttműködési készséget is. Az érdekességek segítik a tanulnivaló megjegyzését, és módot adnak a képességfejlesztésre is.

no images were found

4. melléklet: A 6. osztályos munkafüzet egyik oldalpárja

A feladatlapok nem a tankönyv ismeretanyagának mechanikus visszakérdezését, hanem a megtanult ismeretek alkalmazását, értelmezését, az eseménytörténeti, a topográfiai és a kronológiai ismeretek eszközszintű használatát célozzák meg. A sokszínű feladatok (megnevezés, csoportosítás, kiválasztás, szövegalkotás stb.) erősítik az órákon már megtanult tanulási-elemzési mechanizmusokat. Találhatunk hosszabb kifejtést vagy összehasonlítást igénylő feladatokat, amelyek problémamegoldó gondolkodásra késztetnek; a kronológiai jellegű feladatok pedig az események átlátására ösztönöznek. A térképes feladatok elősegítik a történelmi térbeli tájékozódás képességének fejlesztését, illetve annak megértését, hogy a történelmet mindig térképpel együtt kell tanulni.

Az Olvasmányos történelem sorozathoz kapcsolódik A Nemzeti Tankönyvkiadó történelematlasza (Csepela Jánosné, Horváth Péter és Katona András munkája), amely azért készült, hogy a történelem-tananyag feldolgozásakor minél eredményesebb lehessen a térképhasználati képesség fejlesztése. A térképek nemcsak tematikájukkal kötődnek szorosan az általános iskolai tananyaghoz, hanem a róluk leolvasható információkkal is. Az ábrázolás kerüli a fölösleges tartalmakat, ugyanakkor bizonyos témák esetében a növényzet, a domborzat, a vízrajz vagy éppen a kontinensek egykori és mai partvonalainak feltüntetése segíti, hogy a tanulók felfedezzék a természet és a társadalom kölcsönhatásait. Az atlasz alkalmat ad összehasonlításokra és tematikus elemzésekre is. A térben való tájékozódás képességének fejlesztését szolgálják az egyetemes történeti térképek sarkaiban elhelyezett, úgynevezett Hol járunk? térképek, amelyek a világtérkép kontúrjain emelik ki az éppen ábrázolt térséget. Az atlaszban sok térkép újdonságot jelent, de a hagyományos témákat is új tartalmak gazdagítják. A tanulók időbeli tájékozódó képességét a térképkeretek, az oldalszámozás színe és a két időszalag összhangja biztosítja.

no images were found

5. melléklet: A kétpólusú világ 1945 után térképe a Nemzeti Tankönyvkiadó történelematlaszábanTörténelmi témák a nem szakrendszerű oktatásban

A 2008/2009-es tanévtől az általános iskolák ötödik–hatodik évfolyamán kötelező a tanórák minimum 25%-át nem szakrendszerű oktatásra fordítani. Ezt a folyamatot segítik a következő kiadványok, amelyek kompetenciafejlesztő feladatai, gyakorlatsorai, projektjei több ízben történelmi témájúak, és egy-egy tematika kapcsán több tantárgy anyagára építve az integrált ismeretátadás lehetőségét kínálják.Rajt! 5. és Rajt! 6. Munkafüzetek a nem szakrendszerű oktatáshoz
(Bánné Ancsa-Molnár Beáta, Hámoriné Hársch Ildikó, Hámori Péter)

A Rajt! sorozat kivitelében színes, a sokszínűség pedig a gyakorlattípusok terén is tetten érhető. A munkafüzet első nagy fejezete figyelemfelkeltő és csoportépítő játékokat tartalmaz, a második nagy egység a csoportmunkába és a vázlatkészítésbe vezeti be a diákokat, ezek között nem egy történelmi témájú gyakorlatsorral találkozunk (pl. Bibliai történetek, Egy kis számtörténelem stb.). A harmadik, legterjedelmesebb rész tartalmazza a tematikus projekteket. A projektek közül történelmi témát dolgoznak fel ötödik évfolyamon az Élet az őskorban, a Magyar kultúra, a Más népek kultúrája (Japán, Görögország, busmanok, India) és a Népünk eredete; hatodik évfolyamon az Egy hasznos találmány, az óra és A füstjeltől a mobiltelefonig, avagy a hírközlés története című projektek.

no images were found

6. melléklet: Más népek kultúrája – Görögország (Rajt! 5. munkafüzet) és

no images were found

7. melléklet: Egy hasznos találmány, az óra című, történelmi témát feldolgozó fejezetek (Rajt! 6. munkafüzet)
Iránytű 5. és Iránytű 6. Kompetenciafejlesztő feladatok
(Kovács Zs. Katalin, Péterffy Balázs, Pukli István)

Az Iránytű feladatgyűjtemények szerzői a 37 tanítási hét mindegyikére egy-egy témanapot, fejezetet javasolnak. Ideális esetben a fejezetek anyaga 6 tanítási órában elvégezhető. A témanapokat a szerzők úgy válogatták össze, hogy azok kapcsolódjanak az ötödik, illetve a hatodik évfolyam szaktárgyi ismereteihez, hiszen a kompetencia egyik összetevője az ismeret. Minden fejezet rövid, diagnosztikus méréssel kezdődik; a méréseket követő feladatok három kulcskompetencia, az anyanyelvi, a matematikai-logikai és a szociális kompetencia köré épülnek. Mindamellett, hogy szinte valamennyi témanap tartalmaz történelmi vonatkozású feladatot, a fejezetek között több kifejezetten egy-egy történelmi témára épül mind az ötödik, mind a hatodik évfolyamon. Ezek például: A barlangrajzoktól az internetig, Mesterségek egykor és most, Őseink élete és szokásai, Mondák, Kalandozások, Szent István napja, Az Árpád-házi királyok, A román kor Magyarországon, A gótika, Mátyás reneszánsz udvara, A nagy földrajzi felfedezések, Reneszánsz és reformáció Magyarországon, A Rákóczi-szabadságharc, Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc emléknapja, Az aradi vértanúk emléknapja, Az 1956-os forradalom és szabadságharc emléknapja.

no images were found

8. melléklet: Válogatás A Rákóczi-szabadságharc témanap munkafüzeti feladataibólJobb leszek történelemből!
(Pál Ferenc Lehel)

A Jobb leszek! sorozat felöleli a társadalom- és természettudományok fontos és a legtöbb gyakorlást igénylő tantárgyait, így ötödiktől nyolcadik évfolyamig a történelmet is. A történelmi munkafüzet differenciáló feladatai a kompetenciaalapú és a nem szakrendszerű oktatásban is eredményesen használhatók. Minden diák a képességének és a tudásának megfelelő szintű feladatokat oldhatja meg. Az egyszerűbb gyakorlatok megoldása rávezeti a tanulókat a nehezebb kérdések megválaszolására, irányítja a gondolkodást, mutatja a feladat megoldásának logikus lépéseit. A pedagógus is többféle választási lehetőséghez jut: beépítheti a feladatsorok konkrét tevékenységeit a kompetenciaalapú oktatás óravázlataiba; a tanórának egy erre fenntartott részében egyéni differenciálást végezhet, csoportmunkát építhet az órába homogén vagy heterogén csoportok alkotásával, illetve projektmunkát szervezhet. A munkafüzetek alkalmazhatók a tanórán kívüli felzárkóztató foglalkozásokon, illetve az otthoni gyakorlást és a felkészülést is segíthetik.

no images were found

9–10. melléklet: Feladatok a Jobb leszek történelemből! 7. osztályos munkafüzetéből

A kiadványokról bővebben a www.ntk.hu honlapon, az info@ntk.hu címen, továbbá a 06-80-200-788 telefonszámon tájékozódhat. A kiadványok megrendelhetők a www.ntk.hu oldalon, illetve megvásárolhatók a nagyobb könyvesboltokban és a Nemzeti Tankönyvkiadó Pedellus Tankönyvboltjában (1143 Budapest, Szobránc u. 6–8.).
    A cikk letölthető:
    pdf


      .