Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 02-01-07)
A könyv borítója

Az egyes korszakokról szóló történelemkönyveket megnézve szembetűnik, hogy a XX. században az egyházakról meglehetősen kevés szó esik, különösen akkor, ha figyelembe vesszük azt, hogy ennek a kornak a történelmét sokkal részletesebben tanítjuk, mint a korábbi századokét, hiszen ez áll hozzánk a legközelebb. Míg a középkor vagy akár a kora újkor történetét lehetetlen tanítani anélkül, hogy az egyházak életének néhány kiemelkedően fontos eseményeit ne ismertetnénk, addig a XX. században, társadalmi-politikai szerepük átalakulása miatt, az egyházak a történelemkönyvekben a perifériára szorultak. Ráadásul Magyarországon a kommunista időszak történetírása és -oktatása tudatosan is igyekezett az egyházak szerepét kisebbíteni vagy negatívan beállítani. A jelenleg forgalomban lévő tankönyvek összességében ugyan pozitív képet adnak az egyházakról, de igen-igen kevés információt nyújtanak róluk.

Ezt a hiányt kísérli meg pótolni az Egyházak a XX. században történelmi segédlet, amelynek ötlete a jezsuiták által fenntartott Faludi Ferenc Akadémia keretei között működő Pray György Egyháztörténeti Műhelyben merült föl. A műhelyben eszmecserét folytató történészek ugyanis fontosnak tartották, hogy a rendszerváltás óta eltelt időszak új kutatási eredményeit az egyházak XX. századi történelméről egy szélesebb közönség is megismerhesse. Ezért gondolták úgy a szerzők, hogy a jelenleg használt történelemkönyvekhez illeszkedve egy segédletet készítenek, amely lehetővé teszi, hogy a diákok a XX. századi történelemnek az egyházakat jelentős mértékben érintő eseményeiről is képet kapjanak.

A segédlet elsősorban a meglevő tankönyvekben tárgyalt témákat járja körül mélyebben, hiszen ezeket könnyen be lehet illeszteni a tananyagba, ugyanakkor a tankönyvírók által negligált témák közül is beletesz egy-két fontosabbat, elsősorban olyanokat, amelyek szerepelnek a Katolikus Pedagógia Szervezési és Közoktatási Intézet által 2008-ban készített kerettanterv történelem fejezetében. Ezt a kerettantervet 2009-ben az Oktatási és Kulturális Minisztérium jóváhagyta, tehát bármelyik iskola hivatalosan is használhatja és építheti rá saját helyi tantervét.

A mintegy 50 oldalas segédlet felépítése – módosításokkal – a Nemzeti Tankönyvkiadó által kiadott Forrásközpontú történelem sorozat köteteinek felépítését követi. A megtanulandó törzsszöveget apró betűs magyarázatok és érdekességek, valamint egy-két fogalommagyarázat és kép egészíti ki, hogy a diákok számára olvasmányos, informatív és – tanári magyarázat nélkül is – érthető legyen. A törzsszöveget adattár követi, amelybe a legfontosabb fogalmak, események, személyek, helyszínek kerültek. A forrástárban a szövegek mellett képek, statisztikák és grafikonok is szerepelnek. Valamennyi forráshoz tartozik egy szám, hogy könnyen megtalálható legyen, illetve két-három kérdés, amelyek a feldolgozást segítik. A segédletet a felhasznált és ajánlott irodalom jegyzéke zárja.


Két oldal a könyvből

Képek a könyvből (6. és a 15. oldal)


Jogosan merülhet föl a kérdés, hogyan lehet e segédlet témáit a középiskolai történelemoktatásba beilleszteni. Egyik lehetőség, hogy az egyes témakörök (a dualista Magyarország, Európa a két világháború között stb.) összefoglalása előtt beiktatják a megfelelő leckét. Ez azoknak ajánlható, akik a segédletet teljes egészében föl szeretnék dolgozni diákjaikkal. Ugyanakkor igyekeztünk úgy megírni az egyes leckéket, hogy azok alfejezetei önállóan is megállják a helyüket, így beilleszthetők legyenek a tananyagba. (Például: A totalitárius diktatúrák és az egyházak című lecke egyes részeit külön-külön is fel lehet dolgozni az adott ország történeténél.)


Tartalomjegyzék

A könyv tartalomjegyzéke


A segédlethez tanári kézikönyvet is készítettünk2, méghozzá olyat, amely teljes egészében tartalmazza a segédletet (a mindenkori bal oldalon) és annak „tükörképeként” (a mindenkori jobb oldalon) a tanároknak szánt részt. Ez utóbbiban találhatók kiegészítő információk (mind a törzsanyaghoz, mind a forrásokhoz), a forrásokra feltett valamennyi kérdésre egy-egy lehetséges, de korántsem egyetlen válasz, valamint egyes források feldolgozásához módszertani javaslatok is.  JEGYZETEK

   1. Mózessy Gergely – Gianone András – Csíky Balázs – Szilágyi Csaba – Soós Viktor Attila (2010): Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk.: Gianone András. Lektorálta: Párdányi Miklós. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 52 l.
   2. Mózessy Gergely – Gianone András – Csíky Balázs – Szilágyi Csaba – Soós Viktor Attila (2010): Egyházak a XX. században. Történelmi segédlet. Szerk.: Gianone András. Lektorálta: Párdányi Miklós. Faludi Ferenc Akadémia, Budapest, 52 + LII l.    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére