Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 04-02-10)


Kép a tankönyvből

Nagy Sándorról szóló mesével kezdődik az 5. osztályosoknak szánt könyv, mellyel átvezetjük a tanulókat a nagyon is valóságos történelem világába. Ez a kettősség – mese és valóság – a mondák, mítoszok, regék és legendák világának állandó felidézésével végigvonul a tankönyv egyetemes és magyar történeti anyagán. A megfelelő helyen bemutatjuk a valóságos Nagy Sándort, ahol ismét előbukkannak mondai elemek. Mindebből a kettősségből a valóságot tanulóinknak kell „kihámozni”, természetesen kellő tanári segítséggel.


Amit a Műszaki Kiadó Színes történelem c. általános iskolai történelemtan-könyv-sorozatáról tudni érdemes

A Kiadó korábbi tankönyvsorozata újul meg, amelyet Balla Árpád neve fémjelzett, aki az elmúlt három évtized egyik legsikeresebb hazai tankönyvírója. Ugyanakkor az új tantervi dokumentumok (Nemzeti alaptanterv és kerettantervek) szükségessé tették új tankönyvi sorozat elkészítését, melyet a Kiadó a régi átdolgozásával, átszerkesztésével és részben megújításával oldott meg. Örvendetes, hogy az ókori anyagrészek szerzője a neves ókortörténész, Németh György; a középkori részeké javarészt Balla Árpád; míg az újraszerkesztést, a tankönyv tantárgy-pedagógiai gondozásának a feladatát Katona András történelemdidaktikus végezte el. Tehát a tankönyv megalkotásában megvalósult a gyakorló tankönyvíró, a tudós tanár, a történész és a történelemdidaktikus együttműködése.


Az 5. osztályos tankönyv átdolgozásának alapvető szempontjai

A NAT-nak való és a kerettantervi megfelelés mellett törekedtünk a korábbi 5–6. osztályos tankönyvek értékeit és főbb anyagait is átmenteni az új tankönyvbe, mivel a középkor anyagának java is része lekerült az 5. osztályba.

Azt is el kívántuk érni, hogy a tankönyv átlagos képességű osztályok számára heti 2 órában elvégezhető legyen. Ezt a leckék száma (47), valamint az határozza meg, hogy 40 sornál többet egyetlen lecke során sem kell megtanulnia a diákoknak.

Ugyanakkor a kerettanterv által biztosított 10%-nyi szabadon felhasználható órakeretre is adtunk segítséget, kiegészítő tananyagokat, olvasmányokat, fejezetenként átlag 1–1 leckényit.


A tankönyv rövid bemutatása

A tankönyv borítója

A tankönyv küllemében és tartalmában egyaránt igen színes. 307 – zömében színes – kép, 118 igényes rajz, 38 – csak a lényeget ábrázoló – térkép, 118 – szövegdobozba zárt – érdekesnél érdekesebb történet és 9 eredeti forrás gazdagítja a megtanulandó, leckénként 10 és 40 sor közötti terjedelmű törzsanyagot.

A tananyag korszerű, tevékenykedtető feldolgozását több száz kérdés és feladat segíti, melyek a tantervi dokumentumok előírásainak megfelelően valamennyi képességfejlesztési területet (ismeretszerzés, tanulás; kritikai gondolkodás; kommunikáció; tájékozódás időben és térben) sokoldalúan fejlesztenek.

Tankönyvsorozatunk a korosztály igényeinek és szintjének megfelelően igyekszik az általános műveltség megalapozása céljából a legfontosabb történelmi ismereteket nyújtani. Ebben felhasználjuk a történettudomány mellett a neveléstudomány és a történelemmetodika eddig elért eredményeit is. A fő cél a történelem iránti érdeklődés felkeltése és megalapozása. Ennek érdekében tankönyvünk a tananyag rétegzettsége iránti ma már természetes igényt is igyekszik maximálisan kielégíteni.

Az anyagot A/4-es tükörbe helyeztük el. A szöveget két – kétharmad/egyharmad arányban elosztott – hasábban rendeztük el. A nagyobb betűkkel szedett főszöveg (megtanulandó törzsanyag) mindig a szélesebb, a belső kétharmados oszlopban került elhelyezésre, míg a kiegészítő anyagok (érdekességek, „kis színesek”, kevésbé fontos, de hasznos ismeretek) többnyire a kisebb betűkkel szedett, kissé sötétebb hátterű külső keretes szövegekbe kerültek. (Ezek előfordulhatnak a szélesebb, belső sávban is, de a főszövegtől tipográfiailag gondosan elkülönítve.) A főszöveget is differenciáltuk a lényeges szavak, szókapcsolatok, mondatok félkövér kiemelésével, melyek afféle vázlatként is szolgálnak.

A mai ifjúság képi világa rendkívül gazdag, könyvünk képei, rajzai, térképei mindezt tovább fejlesztik, illusztrációs anyagaink alkalmasak e „látható világ”, a tanulói fantázia gazdagítására is. Ugyanakkor képeink zöme indukciós bázisul is szolgál a történelmi ismeretszerzéshez, a kritikai gondolkodás fejlesztéséhez.

A színessel szedett kérdések, feladatok is külön, de fehér alapú szövegdobozokban vannak, mindig azon szövegrészek, képek, rajzok, térképek mellett, melyekre vonatkoznak. A képaláírások zömmel a kép megnevezésénél bővebb, újabb plusz információkat tartalmaznak, sőt a tevékenykedtető pedagógiai szellemében sokszor kérdésekkel, feladatokkal kiegészítve jelennek meg.

A kötelezően feldolgozandó leckéken kívül hat ún. „Olvasmány” is található a tankönyvben, amelyek rövid terjedelemben ismertetnek egy-egy, a kerettantervben meghatározott tananyagot kiegészítő témát (pl. Pillantás más földrészek országaira; Élet a falvakban). Egyetemes történelem: őskor, ókor és középkor (a nagy földrajzi felfedezésekig), magyar történelem: a kezdetektől az Árpád-ház kihalásáig. A középkortól az egyetemes és a magyar történelmet tárgyaló fejezetek váltják egymást, arányuk kiegyensúlyozott, egyik sem válik hangsúlyossá a másik rovására. A tematikusnak nevezhető témát, az írás kialakulását, a különböző írásfajtákat például játékos készségfejlesztő feladatok segítségével mutatja be a szerző.

Egy-egy leckén belül a kerettanterv által előírt ismeretek elsajátítása szöveges részek, képek és térképvázlatok feldolgozásával, kérdések és feladatok segítségével történik.

A tankönyvi szöveget sok-sok színes kép, rajz, térkép, rövidebb olvasmányok és forrásszemelvények tagolják. (Az illusztrációk aránya mintegy 60%!) A sokféle képi elemhez (fotók, rajzok, térképek) kérdések és feladatok kapcsolódnak. A kötet tipográfiája (különböző színek, alnyomatok) szintén a befogadás-feldolgozás megkönnyítését szolgálja.

Ismeretközlés, kooperatív tanulási módszerek, csoportmunka és önálló munka, gondolkodtató kérdések, a tanulók ösztönzése önálló ismeretszerzésre és a tanultak új szempontok szerint történő átgondolására, az ismeretek rendszerezése-összefoglalása, az életkori sajátosságoknak megfelelő gondolkodást fejlesztő feladatok jellemzik a könyvet. A szöveges megfogalmazás egyértelmű, világos és lényegre törő.

A fejezeteket záró „Összefoglalások a tárgyalt tananyag rövid vázlatát adják. Számos kérdés tartozik hozzájuk, amelyek segítségével a tanulók rendszerezhetik, átgondolhatják a tanultakat.

A tankönyvben nagy számban találhatók a tanulók életkori sajátosságainak megfelelő mesék, mesés történetek, képek és rajzok. A tanulók előzetes tudását mozgósító, illetve a saját életükhöz kapcsolódó kérdések, feladatok szintén aktív tanórai részvételre ösztönöznek, és élményszerűvé tehetik a tanulást.

A tananyag felépítése logikus, az ismeretelemek egymásra épülnek. A tankönyv jól strukturált, áttekinthető. A szöveges és képi elemek komplex rendszert alkotnak. Az ismeretközlésen túl a tankönyv önálló ismeretszerzésre ösztönzi a diákokat. A könyvben található kérdések, feladatok az órai munka során is használhatók, de otthoni munkára is alkalmasak. Számos feladat ad lehetőséget csoportos munkára, ösztönzi az együttműködést és a kooperatív tanulást.

A képekhez, forrásokhoz kapcsolódó kérdések és feladatok lehetőséget teremtenek a történelemmel kapcsolatos kulcskompetenciák fejlesztésére, az ismeretek megértésére, tanulására és alkalmazására. A könyv kivitele igényes, a szövegek megfogalmazása szabatos és egyértelmű.

Háromféle melléklet található a tankönyv végén. Az Olvasásra, nézegetésre ajánljuk zömmel gyermekeknek szóló képes könyveket kínál történelmi koronkénti bontásban a további információszerzéshez, nem lemondva arról, hogy diákjaink között minél nagyobb számban olvasó emberek is legyenek.

Az Időrendi áttekintés Kr. e. és Kr. u. bontásban zömmel azokat az eseményeket veszi sorba, amelyek a tankönyv lapjain is említésre kerültek, gyakran a megjelenési helyén pontosabb időadatok említése nélkül. Tehát célszerű benne folyamatosan tallózni. Akárcsak az Árpád-ház magyar uralkodói között, akik időadatai természetesen nem a megtanulás igényével kerültek a tankönyv végére.

A Kislexikon a szokásos szómagyarázatokat tartalmazza, külön jelezve azokat a szócikkeket, amelyek a kerettanterv kötelezően elsajátítandó fogalmai.


Változások a korábbi kiadványhoz képest

Az új kerettanterv értelmében módosultak az 5. osztályos történelem tananyag korszakhatárai. A történelemtanítás Magyarországon jelenleg alapvetően kronologikus szemléletű, nagyobb korszakokra bontva tárgyalja a kerettantervben előírt tananyagot. A felújított tankönyv is ezt a rendező elvet követi, időnként azonban tematikus anyagrészeket is beiktat: pl. A velünk élő őskor (17. oldal), Nagy járványok a középkortól napjainkig (154. oldal).

A régi 6. osztályos tankönyvből az egyetemes középkor története és az Árpád-kor átkerült az 5. osztály anyagába. Az így megnövekedett terjedelem miatt a régi anyagrészekből azonban néhányat el kellett hagyni, de ezeket a Kiadó honlapján hozzáférhetővé tesszük a Letöltések menüpontban.  (www.muszakikiado.hu/letoltesek)

A tankönyv 47 leckéből áll, amelyek hat nagy fejezetet alkotnak:

I.

Az őskor és az ókori Kelet világa (1–11. lecke)
II. II. Képek az ókori görögök életéből (12–19. lecke)
III. Az ókori Róma évszázadai (20–28. lecke)
IV. A magyarság történetének kezdetei (29–31. lecke)
V. A középkori Európa világa (32–40. lecke)
VI Magyarország az Árpádok idején (41–47. lecke)

A kiadvány új, korszerű tipográfiát kapott. A Kiadó honlapján a címlapra kattintva ún. mintafejezetek tekinthetők meg: http://www.muszakikiado.hu/kepgaleria_tortenelem_5


A munkafüzetről:

Munkafüzetünk is átdolgozásra került: szorosan kapcsolódik a tankönyvhöz, felépítésében követi a tankönyvi leckéket, lehetőséget teremtve a gyakorlásra, differenciálásra, tehetséggondozásra. Javasolt együtt használni a tankönyvvel. Minden tankönyvi leckéhez egy-egy feladatsor tartozik a munkafüzetben.

A munkafüzet feladatai sokrétűek és változatosak. Nagyrészt önállóan vagy csoportmunkában megoldhatók, tanári segítséget alapvetően nem igényelnek. A tanárnak mindazonáltal lehetősége van rá, hogy a nagyszámú feladat közül válogasson, azokat differenciáltan használja akár órán, akár házi feladatként.

A tankönyvhöz hasonlóan a munkafüzet is kronologikus szemléletű. Nagyobb korszakokra bontva tárgyalja a kerettantervben előírt tananyagot, időnként azonban tematikus anyagrészeket is beiktat: pl. Nagy járványok a középkortól napjainkig (116. oldal).

A munkafüzethez Megoldókulcs is készült; ennek segítségével a feladatok megoldása akár egyéni munka keretében is ellenőrizhető. Az a tanár, aki megrendeli a Munkafüzetet, e-mailen megkapja a Megoldókulcsot.


***


A Műszaki Kiadó új 5. osztályos történelemtankönyve és munkafüzete tehát egyesíti a korábbi tankönyv bevált értékeit az új kerettanterv által támasztott követelményekkel, lehetőségekkel. A megnövekedett tartalom ellenére terjedelmében nem nőtt, ezért alkalmas arra, hogy kisfelsősöket bevezesse a történelem izgalmas világába, megszerettesse azt a tantárgyat, amely identitásuk alakulása szempontjából meghatározó. Ez azonban csak fáradságos munkával lehetséges tanár és diák részéről egyaránt. Ehhez kívánnak sikereket a kollégáknak a tankönyv szerzői, a kiadó a készítésben közreműködő munkatársai egyaránt.


***


A Kiadó honlapján a tanár kollégáknak Helyi tantervi ajánlást (1.) és Tanmenetjavaslatot kínálunk a tervezéshez és tanításhoz (2.), a tanulóknak pedig a tankönyv(ek)ből kimaradó érdekességeket ajánljuk, a tehetséggondozásra is alkalmat adva (3.):

  1. http://www.muszakikiado.hu/kerettantervi_ajanlasok_tortenelembol__felso_tagozat
  2. http://www.muszakikiado.hu/tortenelem_
  3. http://www.muszakikiado.hu/kepgaleria_tortenelem_5.


***


A Történelem az általános iskola 5. osztálya számára című tankönyv és a munkafüzet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet mellékleteként kiadott kerettantervnek megfelelően készült, a Történelem 5. és részben a Történelem 6. c. tankönyvek (MK-VD-0003, MK-VD-0001) és munkafüzetek (MK-VD-0003/M, MK-VD-0001/M) átdolgozásával.

A tananyagválasztás alapvető szempontja az általános iskolák 5–6. évfolyama számára előírt kerettantervhez való igazodás volt.


A tankönyvcsalád tagjai és a tanári segédletek:

Németh György – Balla Árpád – Katona András: Történelem az általános iskola 5. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2013. (Kiadói kód: MK-VD-0003-K);
Balla Árpád: Történelem munkafüzet az általános iskolák 5. osztálya számára. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 2013. (kiadói kód: MK-VD-0003/M-K);

Balla Árpád – Katona András: Tanmenetjavaslat Németh György – Balla Árpád –Katona András: Történelem az általános iskola 5. osztálya számára c. tankönyvéhez (http://www.muszakikiado.hu/tortenelem_);

Balla Árpád: Történelem témazáró feladatlapok az általános iskolák 5. osztálya számára. Gazdász – Elasztik Kft., Miskolc, 2013;

Balla Árpád: Megoldási javaslat az 5. osztályos történelem témazáró feladatlapokhoz. Gazdász – Elasztik Kft., Miskolc, 2013.    A cikk letölthető:
    A cikk letöltése pdf-ben

    Ugrás a cikk elejére