Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 04-03-12)


Történelem a középiskolák 9. osztálya számára és
Történelem a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyama számára


Az Apáczai Kiadó, a már elindult középiskolai történelemtankönyv-sorozatának első és második kötete után, az új Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek megjelenése miatt továbbfejleszti a kiadványait. Az új kerettanterv merészen új korszakhatárokat húzott meg az egyes évfolyamoknál. A 9. évfolyam törzsanyaga az egyetemes középkor végéig, illetve a magyar történelem Hunyadi Mátyás haláláig tart, és a szerzőnek természetesen figyelembe kellett vennie a kerettantervi változásokat.

A kerettantervi szabályozás a hat évfolyamos gimnáziumok számára külön tantervet állított össze. A történelem-tananyag elrendezése lineáris rendszerű maradt, a korszakok feldolgozását végig elemző, forrás- és tevékenységközpontú munkával képzeli el. A 7. évfolyam törzsanyaga az ókor végéig tart.

A szerző szándéka szerint minden diáknak szeretné megmutatni a tantárgy szépségeit. Ez a törekvés talán nem is reménytelen, hiszen a diákok már az általános iskolában sokat foglalkoztak a történelemmel. S habár sokan megkedvelték, néhányan esetleg kevésbé lelkesedtek iránta. A szerző, aki maga is történelemtanár, ismeri ezt a gondot: vannak diákok, akik könnyedén meg tudják tanulni az évszámokat, neveket, és vannak diákok, akik gyorsan elfelejtik a lexikai ismereteket, de felismerik a történelmi összefüggéseket. És persze vannak olyanok is, akik kevésbé szeretnek óráról órára tanulni, de emlékeznek egy szórakoztató sztorira, netán csak a történelem egy bizonyos szelete (pl. hadtörténelem) kelti fel az érdeklődésüket.

A könyvek az összes jelzett szempont figyelembevételével készültek, a diákok a források segítségével felfedezhetik a történelem minden jelentősebb részletét, összetevőjét (pl. életmód, gazdaság, kiemelkedő személyiségek stb.).

A leckékben különféle forráscsoportok (térképek, szövegek, ábrák, táblázatok stb.) találhatók kérdésekkel; amelyek az anyag könnyebb feldolgozását, illetve a kompetenciák fejlesztését szolgálják. Tulajdonképpen ez az a rész, amelyet a tanár a diákokkal feldolgoztat majd a szakórán.

A források közötti főszöveg, az adott leckéhez kapcsolódó törzsanyag, az otthon megtanulandó anyagrészt tartalmazza. A lexikai kiemelések a főszöveg mellett a kerettanterv követelményeire vonatkoznak.

A leckék végén található a „Sokszínű történelem” rész, ahol a szerző elsősorban arra törekedett, hogy a történelem egyéb izgalmas részeit, annak érdekességeit mutassa be. Ezek feldolgozása megfelelő tanári kiegészítésekkel órán is megtörténhet.

A tankönyvek célja, hogy a képességek és az önálló tevékenységformák fejlesztése révén a diákok képesek legyenek önálló ismeretek megszerzésére, értelmezésére, ezek alapján önálló vélemény kialakítására. A hagyományos lexikális tudás mellett így a hangsúly az összefüggésekre és a már említett tevékenységformákra tevődik át. Továbbra is szükség van tehát a történelem tanulására, de nem magolásra, hanem a történelmi „tisztánlátás” kialakítására kell törekedni.

A 7. és 9. osztályos tankönyv a Kiadó hat-, illetve négykötetesre tervezett középiskolai sorozatának elsőként megjelent átdolgozott része, amelyek a konstruktivista pedagógiai elvek alapján kívánják fejleszteni a tanulók képességeit, készségeit. A szerző a történelem átfogó, komplex megismertetésére törekszik, ezért hangsúlyt fektet a szaktárgy fontos részterületeire is: az életmódtörténetre, az eszmetörténetre és a kultúrtörténetre. Ezzel szoros összefüggésben a tankönyvek számtalan képi elemet, forrásszemelvényt, illetve ezekhez kapcsolódó kérdéseket, feladatokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik nemcsak a tantárgyi integrációt, hanem a differenciált órai és otthoni fejlesztést is. Minden tanuló képességei, felkészültsége alapján választhat további feladatokat a felkínáltakból, de a minimális követelményszintet mindenhol jelzi a tankönyvek szövege.

A passzív tanulói befogadás helyett a vitakultúra elsajátítását, az új ismeretekből történő következtetések leszűrését támogatja, az önálló ismeretek megszerzésére, értelmezésére, ezek alapján önálló tanulói vélemény kialakítására törekszik. Módszertanilag az összefüggések felismertetésére és a kooperatív tevékenységformák alkalmazására helyezi a hangsúlyt. A tananyag feldolgozásának módszerei: ismeretközlés, kooperatív tanulási módszerek, önálló és csoportmunka, gondolkodtató kérdések, ösztönzés a tanulói aktivitásra, a tanultak új szempontok szerint történő átgondolására és az ismeretek szintézisére. A projektmunkára felkínált lehetőségek erősen építik a tanulók szociális kompetenciáit, az együttműködési készséget és a csoport egésze iránt érzett felelősséget.

A tankönyvek szerkezete világos, könnyen érthető és követhető; egyértelmű, világos és lényegre törő szöveges megfogalmazás jellemzi. A kerettantervi követelményeket külön lexikai kiemelésekkel jelzi, továbbá összegző vázlatokat, az anyagrészeket összefoglaló kérdéseket és feladatokat is tartalmaz. A megfelelő források (szöveg, ábra, kép) felhasználásával, a kompetenciák fejlesztésével építi fel a leckéket. Az ismeretközlő részeket rajzos illusztrációk, térképek kísérik, a leckéket kérdések és feladatok, az egyes főbb fejezeteket összefoglalók zárják. Így a tanulók a tanulás folyamatában világosan láthatják a követelményeket, a megtanulandó anyagot és a megválaszolandó kérdéseket.

Minthogy a tananyag integráns részét képezi az egyetemes történelmi rész, a szerző nagy hangsúlyt fektet más népek, országok és korok eltérő kultúrájának bemutatására, az irántuk érzett tolerancia erősítésére az ismeretek közlésének segítségével. A kapcsolódó kérdések, feladatok és érdekességek utalnak a jelen tényeire is, így a történelmi ismeretek mint a mai társadalmi-politikai helyzet magyarázó okai is megjelennek.

  A 7.-es évfolyam egyes fejezeteinek felépítése:

  • Az őskor és az ókori Kelet: 10 lecke
  • Az ókori Hellász: 11 lecke
  • Az ókori Róma: 13 lecke

   A 9. évfolyam egyes fejezeteinek felépítése:

   • Az őskor és az ókori Kelet: 6 lecke
   • Az ókori Hellász: 7 lecke
   • Az ókori Róma: 10 lecke
   • A középkor: 13 lecke
   • A magyarság története a kezdetektől 1490-ig: 14 lecke

    Az átdolgozott 7.-es és 9.-es kötetből egy-egy leckét közlünk, hogy illusztráljuk a leírtakat, és jobban elképzelhetővé tegyük a munkát.

    Az alkotók remélik, hogy a kollégák számára egy jól használható, a diákoknak pedig egy megkedvelhető tankönyvet sikerült összeállítaniuk.     KÉPEK A TANKÖNYVEKBŐL

      Fejezet a hatosztályos gimnáziumok 7. évfolyamos tankönyvéből

       Kép a tankönyvből

        Kép a tankönyvből

         Kép a tankönyvből

          Kép a tankönyvből

           Kép a tankönyvből


           Fejezet a középiskolák 9. évfolyamos tankönyvből

            Kép a tankönyvből

             Kép a tankönyvből

              Kép a tankönyvből

               Kép a tankönyvből
                A cikk letölthető:
                A cikk letöltése pdf-ben

                Ugrás a cikk elejére