Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 03-02-18)


Bevezetés

A tanulmány a Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet (Georg-Eckert-Instituts für Internationale Schulbuchforschung, a továbbiakban: GEI) tankönyvállományát gazdagító magyar tankönyvgyűjteményt kívánja bemutatni, szemügyre véve a rendelkezésre álló munkák jellegét, számadatait, s az időperspektívát, melyet e művek kiadási évük szerint felölelnek. A tanulmány célja annak láttatása, hogy egy nemzetközi szintű kutatói igény esetén milyen vertikális és horizontális vizsgálati alapok állnak rendelkezésre a GEI magyar tankönyvgyűjteménye tekintetében. A tanulmányban hivatkozott – a magyar tankönyvállomány részét képező – munkák esetében a további empirikus vizsgálatok megalapozásaként a tankönyvek hozzáférési adatait, tehát a GEI-ben kapott jelzetét az irodalomjegyzékben, szögletes zárójelben, a művek bibliográfiai adatainak zárásaként szintén megadjuk. A tanulmányban kizárólag a tankönyvekre összpontosítunk, így a GEI magyar tankönyvi szakirodalmának feltárásától eltekintünk.1

A tankönyvek feltérképezéséhez a kötetek helyszíni tanulmányozásával párhuzamosan a GEI honlapján, angol és német nyelven elérhető online katalógust és adatbázist2 egyaránt felhasználtuk, s a számadatokat a két fórum egyeztetésével adjuk meg. A vizsgálat alkalmával nehézséget jelentett, hogy a polcokon talált tankönyvek darabszáma többé-kevésbé eltért a katalógusban fellelt tételek számától. Ezekben az esetekben mindkét adatot megadjuk. A polcokon talált, illetve az online adatbázisban fellelhető állományadatok közti eltérés több tényezőből is adódhat. Egyrészt a (tankönyv)kutatók és érdeklődők által aktuálisan használatban lévő, illetve vizsgálat alatt álló tankönyvek a kutatás ideje alatt nincsenek a polcokon, így a tankönyvek áttekintésekor sem volt minden tankönyv a helyén. Másrészt a GEI online adatbázisában lehetőség van részletes keresésre, a kulcsszavak és keresési kifejezések megadására, mely a keresési feltételek olyan jellegű leszűkítését teszi lehetővé, amely a GEI által társított kulcsszavakhoz és kategorizációhoz igazodik, s a tankönyvek nem minden esetben azonos kulcsszavak mentén rendeződnek.


A Georg Eckert Intézetről

A GEI mintegy hatvan évvel ezelőtt, a második világháború után jött létre, amikor Georg Eckert, braunschweigi főiskolai tanár a Németországgal szomszédos államokkal és korábbi háborús ellenfeleivel tárgyalásokat kezdeményezett a tankönyvekről, és azok nemzetközi értelmezésre gyakorolt hatásairól. A megfelelő intézményi keretek biztosítása érdekében Eckert 1951-ben Braunschweigben megalapította a „Tankönyvjavítás Nemzetközi Intézet”-ét (Internationale Institut für Schulbuchverbesserung), melyet később átneveztek „Nemzetközi Tankönyv Intézet”-té (Internationales Schulbuchinstitut). Rövid idő alatt egy olyan tankönyvkollekció jött létre, mely majdnem minden európai ország, az Egyesült Államok, illetve a későbbiekben Ázsia, Latin-Amerika és Afrika új és régi tankönyveit egyaránt magában foglalta. Georg Eckert megteremtette tehát az alapjait a világ legjelentősebb tankönyvgyűjteményének, melyet az 1960-as évektől a „Német Kutatási Alapítvány Speciális Szakterületű Gyűjtőkönyvtárának”, illetve az „Európa Tanács Tankönyvcentrumának” is neveztek/neveznek. A GEI jelenlegi formájában 1975 óta működik.3

A GEI helyileg az észak-németországi Braunschweig városában található (38114 Braunschweig, Celler Straße 3). Az Intézetnek 1981-től helyet adó, késő klasszicista jegyeket hordozó von Bülow Villa (Villa von Bülow) – mely Carl-Theodor Ottmer (1800-1843) építész munkáját dicséri – eredetileg Heinrich Georg Christian Friedrich von Bülow, braunschweigi hercegi igazságszolgáltatási tanácselnök nyári rezidenciájaként szolgált.4

A GEI szervezeti felépítését tekintve a legfelsőbb szinten a Tudományos Tanács, a Kuratórium és a Felhasználói Tanács helyezkedik el. A GEI igazgatója Prof. Simone Lässig, igazgatóhelyettese Prof. Eckhardt Fuchs, projektkoordinátora Dr. Inga Niehaus. Az igazgatóság alá négy szervezeti egység tartozik. Beszélhetünk egyrészt a kutatóintézetről, mely négy főbb kutatási területtel foglalkozik: a tankönyvek és konfliktusok; az európai ház/európai iskola: politikai terek, történelmi konstrukciók, kulturális identitások; a határok létesítése és eltörlése a globalizáció korában; valamint az oktatási médiumok (kutatásának) története, elméletei és módszerei. A második nagyobb egység az információmenedzsment és a kiadványok, a harmadik a könyvtár, a negyedik pedig az adminisztráció.5


1. kép: A GEI épülete a kert felől (Braunschweig, 2012. augusztus 7.)

1. kép: A GEI épülete a kert felől (Braunschweig, 2012. augusztus 7.)

2. kép: A GEI épülete a Celler Straße felől (Braunschweig, 2012. augusztus 7.)

2. kép: A GEI épülete a Celler Straße felől (Braunschweig, 2012. augusztus 7.)

A GEI Kutatókönyvtára (Die Forschungsbibliothek des Georg-Eckert-Instituts) egy országosan és nemzetközileg is egyedülálló speciális könyvtár, mely nemzetközi szinten a társadalomtudományi tankönyvek legnagyobb gyűjteményét, továbbá a kutatói szakirodalom tematikusan rendezett alapműveit is birtokolja. Az elmúlt néhány évben a könyvtár egy valóban modern kutatókönyvtárrá fejlődött, mely többek között tudósokat, kutatókat, tankönyvszerzőket, oktatáspolitikai szakértőket fogad a világ minden tájáról. Szolgáltatásaival, széleskörű tevékenységi körével, valamint ösztöndíjprogramjával pedig jelentősen támogatja a nemzetközi tankönyvkutató közösséget.6

A könyvtár állományának számadatairól és jellegéről az intézeti honlap naprakész tájékoztatást nyújt. A rendelkezésre álló adatok alapján a teljes gyűjtemény jelenleg összesen mintegy 245 000 tételből áll, mely éves szinten közel 4000 publikációval egészül ki. A Tankönyvgyűjtemény 172 000, míg a Tudományos Gyűjtemény 73 000 kötetet foglal magában.7 A Tankönyvgyűjtemény körülbelül 40%-át a külföldi, míg 60%-át a hazai (németországi) tankönyvek teszik ki. Az állományban lévő tankönyvek a világ 160 országából származnak.8 Figyelemre méltó, hogy a német történelemtankönyv-gyűjtemény kötetei a XVII. századig nyúlnak vissza.9

A külföldi tankönyvek az országok, azon belül pedig a témák/(tan)tárgyak német elnevezése szerinti ábécérendben sorakoznak. A (tan)tárgyakon belül azonban nincsenek további tematikus csoportosítások.

A témák/(tan)tárgyak a következők (Lásd: Bibliothek 2010):

D = Deutsch (német)

G = Geographie (földrajz)

GA = Geographische Atlanten (földrajzi atlaszok)

H = Geschichte (történelem)

HA = Historische Atlanten (történelmi atlaszok)

S = Sozialkunde/Politik (társadalomtudományok/politika)

Z = Lehrpläne u. a. (tantervek és egyebek)

3. kép: A GEI könyvtára – a galéria (Braunschweig, 2012. augusztus 6.)

3. kép: A GEI könyvtára – a galéria (Braunschweig, 2012. augusztus 6.)

4. kép: A GEI könyvtára – a földszint (Braunschweig, 2012. augusztus 9.)

4. kép: A GEI könyvtára – a földszint (Braunschweig, 2012. augusztus 9.)


Magyar tankönyvek a GEI-ben

5. kép: A magyar tankönyvek polcai a GEI-ben (Braunschweig, 2012. augusztus 6.)

5. kép: A magyar tankönyvek polcai a GEI-ben (Braunschweig, 2012. augusztus 6.)

A Magyarországról származó tankönyvállomány a GEI könyvtárának első emeletén (a galérián), a lépcsőn felérve, azzal majdnem szemben található, a svédországi és a fehéroroszországi, valamint ciprusi tankönyveket felvonultató polcokkal övezve. A magyar olvasó- és ábécéskönyvek – tehát az állomány egy kis része – képeznek csupán kivételt ez alól, hiszen e tankönyvek – a többi európai ország olvasókönyveivel együtt – az alagsori raktári helyiségben kaptak helyet. A kutatók, érdeklődök számára pillanatnyilag összesen 1284 db (az online adatbázis szerint: 1155 db) magyar tankönyv áll rendelkezésére az elmúlt mintegy 60 év tankönyveinek strukturált áttekintéséhez. Ahogy Fischerné Dárdai Ágnes 1997-ben megjelent munkájában megfogalmazta: „a könyvtár polcain ott sorakoznak a magyar történelem és földrajz tankönyvek, iskolai atlaszok, olvasókönyvek10, melyek nem kizárólag tankönyveket foglalnak magukban, hiszen a gyűjteményben munkafüzetek, feladatgyűjtemények, feladatlapok, tanmenetek és CD-ROM-ok egyaránt helyet kapnak.

A GEI magyar tankönyvállománya jelenleg a budapesti Pedagógiai Könyvtár és Múzeummal (korábbi nevén: Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a továbbiakban: OPKM) 1997-ben létesített cserekapcsolat révén gyarapszik. E kapcsolat 2003 és 2005 között szünetelt, ám 2005 óta újra működik. A megállapodás értelmében a két intézmény évente egy vagy két alkalommal küld egymásnak tankönyveket11. 2010-ben a GEI és az OPKM között együttműködési megállapodás született, melynek keretében a GEI „szoros szakmai támogatással, védnökséggel segíti nemzeti és közép-kelet-európai regionális feladatokat kitűző Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumot (OFI-OPKM).”12


Német nyelvkönyvek Magyarországról

A magyarországi német nyelvkönyvek száma 177 db. A legrégebbi kiadású tankönyv 1928-ban jelent meg13, a legújabbak pedig 2010-ben láttak napvilágot14. A GEI Magyarországról származó német nyelvoktatással kapcsolatos tankönyveinek többsége az 1990-es (68 db) és az 1980-as (54 db) éveket képviseli. A 2000-res évekből 16 db, az 1970-es évekből 12 db, az 1960-as évekből 23 db, míg az 1940-es és 1930-as évekből 1-1 db, az 1920-as esztendőkből pedig 2 db tankönyv van jelen. (E tankönyvi adatok rögzítéséhez kizárólag a GEI online adatbázisára támaszkodtunk.)


Magyar földrajztankönyvek a GEI-ben

A magyar tankönyvállomány egyik jelentősebb egységét a földrajzi tankönyvgyűjtemény képezi. Szám szerint 252 művet találunk a polcokon. E darabszám a GEI online katalógusával is összhangban áll, azonban a művek kiadási évét tekintve a polcon talált kiadványok és az adatbázis adatai eltérő arányt mutatnak.

Ha a GEI-ben prezentált valamennyi magyarországi földrajztankönyvet (beleértve tehát a munkafüzeteket, olvasókönyveket, feladatgyűjteményeket stb.) a kiadási évük szerint áttekintjük, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb kötet az 1990-es években jelent meg (polcon: 121 db, katalógusban: 93 db), illetve szép számban találunk tankönyveket a 2000-es évekből (polcon: 77 db, adatbázisban: 61 db) is. Az 1950-es évekből 4 db, az 1960-as évekből 24 db, az 1970-es évekből 35 db (az adatbázis szerint: 53 db), míg az 1980-as évekből 15 db (adatbázis szerint: 17 db) mű képviseli a korszak magyar földrajztankönyv-állományát. A korábbi korszakok, mint például a két világháború közti időszak, vagy a dualizmus korának magyar földrajztankönyvei a GEI állománya alapján tehát nem vizsgálhatóak. A tankönyvek közt több példányban is előfordulnak ugyanazon kötetek. A rendelkezésre álló tankönyvek közül időrendben a legrégebbi példányt Nagy Miklós és Németh István 1956-ban megjelent munkája jelenti15, míg a legfrissebb alkotások 2011-es kiadásúak16.

A magyar földrajztankönyv-gyűjteményt tekintve érdemes külön is megemlíteni a rendelkezésre álló német, szlovák és horvát tanítási nyelvű, illetve kéttannyelvű iskolák számára készített tankönyveket, s a sorok közt megbúvó földrajzi CD-ROM-ot is17.


Magyar földrajzi atlaszok a GEI-ben

A földrajztankönyv-gyűjtemény sajátos kiegészítését képezi a 23 db magyar földrajzi atlasz, melyek közül a legkorábbi munka 1958-as18, míg a legújabb 2009-es kiadású19. Az 1950-es évekből 1 db, az 1960-as évekből 3 db, az 1970-es évekből 2 db, az 1980-as évekből 7 db, az 1990-es évekből 7 db, míg a 2000 utáni évekből 3 db atlasz áll rendelkezésre. Ezen atlaszok némelyike több kiadásban –, illetve egy esetben másodpéldány – is tetten érhető. A földrajzi atlaszok darabszáma, illetve az évtizedek szerinti megoszlása az adatbázisban szereplő és a könyvtári polcokon felvonultatott művek esetében teljes egyezést mutat.


Magyar történelemtankönyvek a GEI-ben

6. kép: Magyar történelemtankönyvek a GEI-ben (Braunschweig,  2012. augusztus 6.)

6. kép: Magyar történelemtankönyvek a GEI-ben (Braunschweig, 2012. augusztus 6.)

A GEI magyar tankönyvi állományának legnagyobb részét a történelemtankönyvek alkotják, hiszen összesen 672 db (a GEI online adatbázisa szerint: 540 db) mű tárul az érdeklődő elé. A GEI-ben elérhető legrégebbi kiadású magyar történelmi munka egy 1941. évi német nyelvű tankönyv20, míg a legújabbak – a rendelkezésre álló földrajztankönyvekhez hasonlóan – 2011. évi kiadásúak21. A magyar tankönyvállományt a tankönyveken felül munkafüzetek, olvasókönyvek, tanári kézikönyvek, szöveg-, évszám- és fogalomgyűjtemények, továbbá egy CD-ROM22 is gazdagítják. A tankönyvek közt német, román, valamint magyar-orosz tanítási nyelvű gimnáziumoknak szánt kötetek is sorakoznak. A köteteket a kiadási évek szerint csoportosítva szembeötlő, hogy a legtöbb magyar történelemtankönyv (polcon: 290 db, online katalógusban: 238 db) az 1990-1999-es időszak terméke. Szintén jelentős az 1970-1979 közötti (polcon: 124 db, online katalógusban: 87 db), az 1980-1989 közötti (polcon: 108 db, online katalógusban: 82 db), valamint a 2000-res években (polcon: 105 db, online adatbázisban: 93 db) publikált tankönyvek száma a GEI magyar történelem-tankönyvi gyűjteményén belül. Az 1940-1949 közötti és az 1950-1959 közötti évekből 2-2 db, míg az 1960-1969 közötti esztendőkből 41 db (online katalógus szerint: 36 db) tankönyv áll rendelkezésre. A tankönyvek közt előfordul, hogy ugyanannak a kötetnek több kiadását, illetve tankönyvi példányait is megtekinthetjük. A magyar történelemtankönyvek esetében a korábbi korszakok (pl. a két világháború közti időszak, dualizmus kora) a GEI állománya alapján szintén nem kutathatóak, feltárhatóak.


Magyar történelmi atlaszok a GEI-ben

A magyar történelmi atlaszokat számba véve 25 db (az online adatbázis szerint: 28 db) munka demonstrálja a magyar atlaszkínálatot, melyek legkorábbi példányát egy 1961-es kiadású mű képviseli23, míg a legújabb kiadást egy 2009. évi atlasz jelenti24. Kiadási évüket tekintve a történelmi atlaszok közül 4 db az 1960-as, 2 db az 1970-es, 10 db az 1980-as, 7 db (az online adatbázis szerint: 10 db) az 1990-es, míg 2 db a 2000-res években jelent meg. A magyar földrajzi atlaszokhoz hasonlóan egyes példányok több kiadásban és példányban is elérhetőek.


Magyar társadalomtudományi (állampolgári ismeretek) tankönyvek a GEI-ben

A magyar társadalomismereti tankönyvek darabszáma: 58 (online katalógus szerint: 55). A legrégibb kiadású kötet egy angol nyelvű munka 1965-ből25, míg a legújabbak 2010-ben jöttek ki a nyomdábó26. A kiadási évet tekintve e művek az 1960-2010-es éveket ölelik át. Az 1960-as évekből 1 db (az online adatbázis szerint: 2 db), az 1970-es évekből 7 db (az online adatbázis szerint: 6 db), az 1980-as évekből 4 db (az online adatbázis szerint: 0 db), az 1990-es évekből 31 db (az online adatbázis szerint: 33 db), míg a 2000-res esztendőkből 15 db (az online adatbázis szerint: 14 db) tankönyv származik, s némelyik több példányban is fellelhető.


Magyar tantervek és segédanyagok a GEI-ben

A magyar tantervi segédanyagok száma 18-ra (az online katalógus szerint: 21-re) tehető, melyből a legrégebbi egy 1962. évi nevelési terv27, míg a legújabb a 2002-ben napvilágot látott – s a 2003-2004. tanévre szóló – Közoktatási Tankönyvjegyzék28. A kiadási évek viszonylatában: 3 db (az online katalógus szerint: 4 db) segédlet az 1960-as, 2 db az 1970-es, 3 db az 1980-as, 9 db (az online katalógus szerint: 11 db) az 1990-es, illetve 1 db a 2000-res éveket reprezentálja. Az 1990-es éveket tekintve a 11 db tantervi dokumentum közt egy CD-ROM is megtalálható (két példányban).29 E segédanyagokat alaposabban átböngészve azt tapasztaljuk, hogy nevelési programok, nevelési és oktatási tervek, tantervek és utasítások, tantervi útmutatók, tankönyvjegyzék, kiadványjegyzék és segédkönyvjegyzék egyaránt színesítik a magyar tankönyvekhez kapcsolódó segédanyag-kínálatot.


Magyar olvasókönyvek a GEI-ben

A magyar tankönyvállomány sajátos egységét képezik a magyartanítással, illetve az olvasástanítással kapcsolatos tankönyvek (összesen 59 db), melyek többsége az 1. osztály számára készült. A GEI-ben fellelhető legrégebbi magyar olvasókönyv a XIX. század első harmadából (1832) való, mely az egész magyar tankönyvgyűjteményt tekintve is a legkorábbi kiadású kötetet jelenti.30 A legújabb tankönyvek 2011-ben jöttek ki a nyomdából.31 A kiadási éveket csoportosítva megállapíthatjuk, hogy 1 db könyv az 1830-as, 2 db az 1940-es, 3 db az 1950-es, 5 db az 1960-as, 2 db az 1970-es, 4 db az 1980-as, 22 db az 1990-es és 20 db a 2000-res évekből származik. (E tankönyvi adatok feltárásához szintén kizárólag a GEI online katalógusát vettük alapul.)


Konklúzió

A GEI 160 országra kiterjedő tankönyvgyűjteményében ott sorakoznak, s ezáltal a kutatók és érdeklődők rendelkezésére állnak a magyarországi földrajz-, német-, történelem-, társadalomtudományi és olvasótankönyvek. A gyűjteményben a tankönyveken felül – többek között – munkafüzetek, feladat- és szöveggyűjtemények, feladatlapok, CD-ROM-ok, tanári kézikönyvek, tantervi útmutatók egyaránt helyet kapnak helyet. A tankönyvek közt a legnagyobb számban a történelemtankönyvek képviseltetik magukat, a kiadási éveket tekintve pedig a legnagyobb számban és arányban az 1990-es évek, illetve az 1980-as és a 2000-res évek művei elérhetőek. A magyar tankönyvállomány sorában a legrégibb kiadású tankönyvet a – magyar gyűjteményt tekintve – unikumnak számító 1832. évi tankönyv (ABC, 1832) jelenti, ám mindenekelőtt az 1950-es és 1960-as évekig visszamenően vehetők kézbe magyar tankönyvek. A legújabb kiadású kötetek a 2011. évből valók, ám csupán néhány példány reprezentálja a magyar tankönyvpiac legfrissebb termékeit, így nagyobb volumenű áttekintésre nem nyújtanak lehetőséget. Az állományon belül másodpéldányok is előfordulnak, s némelyik kötet több kiadásban is megtekinthető.  JEGYZETEK

   1. A GEI-ben folytatott kutatómunkára, s ezen belül a magyar tankönyvgyűjtemény – illetve számos további nemzetközi elsődleges (tankönyvi) és másodlagos (tudományos szakirodalmi) forrás – áttekintésére a tanulmány szerzőjének a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0029 „Tudományos képzés műhelyeinek támogatása a Pécsi Tudományegyetemen” c. pályázat keretében nyílt lehetősége 2012. augusztus 6. és augusztus 17. között.
   2. GEI: Online Catalogues and Databases:
   http://www.gei.de/en/library/online-catalogues-and-databases.html
   (2012. augusztus 27.)
   3. Georg Eckert Institute for International Textbook Research: Past – Present – Future:
   http://www.gei.de/fileadmin/bilder/pdf/Institut/gei-past-present-future.pdf
   (2012. augusztus 22.)
   4. Radkau, Verena (2010a, ed.): Georg Eckert Institute for International Textbook Research. GEI, Braunschweig, 28.; Radkau, Verena (2010b, Hrsg.): Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung. GEI, Braunschweig, 29.
   5. Dévényi – Rutsch (2010):
   http://www.gei.de/en/the-institute/structure-chart.html
   (2012. augusztus 29.)
   6. GEI Prospekt 2011; GEI Prospectus 2011
   7. GEI: Collections:
   http://www.gei.de/en/library/collection.html
   (2012. augusztus 22.)
   8. 1995-ben mintegy 90 ország 130 000 tankönyve, illetve megközelítőleg 47 000 szakirodalmi munka és 300 folyóirat állt az érdeklődök rendelkezésére a GEI könyvtárában (Henrÿ – Szallies /1995/ 26; Henrÿ – Szallies /1996/ 26; Lásd még Fischerné Dárdai /1997/ 5). 2006-ban a teljes könyvtári állomány összesen 210 000 kötetet, ezen belül körülbelül 160 000 tankönyvet foglalt magában (Hrabovszki /2006/ 77). 2009-ben a GEI tankönyvállománya mintegy 171 ezer művet tett ki a világ 157 országából, míg a szakirodalom 68.000 példányt jelentett (Dévényi – Rutsch /2010/; Dévényi /2010/: 81). 2010-ben – a GEI által közzétett adatok szerint – a könyvtári állomány összesen 240 000 tételből állt, mely mintegy 170 000-171 000 tankönyvet sorakoztatott fel a világ 158 országából világszerte (Radkau /2010a/ 20; Radkau /2010b/ 20; Radkau-Garcia /2010/ 50-51). 2011-ben pedig a teljes könyvtári állományt mintegy 250 000 dokumentum képezte a világ 159 országából, melyből 175 000-re tehető az oktatási anyagok és a tantervek száma, 75 000-re a tudományos szakirodalom és a folyóiratok száma, és 5000-re a nemzetközi források száma (GEI Prospekt /2011/; GEI Prospectus /2011/).
   9. GEI: Textbook Collection:
   http://www.gei.de/en/library/collection/textbook-collection.html#c3053
   (2012. augusztus 22.)
   10. Fischerné Dárdai /1997/ 4.
   11. Tankönyvtár (2010)
   12. Párbeszéd a történelemtankönyvről – OFI-OPKM:
   http://www.opkm.hu/?lap=hir/egyhir&hir_id=356
   (2012. augusztus 29.)
   13. Haugsethné Lamács (1928)
   14. P. Forgács (2010a); P. Forgács (2010b); Bencze-Tóth (2010)
   15. Nagy – Németh (1956)
   16. Szentirmainé Brecsok (2011); Tamasics (2011); Füsi (2011)
   17. Vojnits (1999)
   18. Bognár (1958)
   19. Mészárosné Balogh (2009)
   20. Kurz (1941)
   21. Bánhegyi (2011a); Bánhegyi (2011b); Bánhegyi (2011c); Bánhegyi (2011d); Bánhegyi (2011e)
   22. Gesztelyi – Havas – Nagy (1999)
   23. Csatáry – Györffy – Pamlényi (1961)
   24. Horváth Andrea – Horváth Levente – Bencsik (2009)
   25. Hungary (1965)
   26. Fonyódi (2010); Fonyódi – Szabó (2010); Kutiné Sahin-Tóth (2010)
   27. Nevelési terv (1962)
   28. Tankönyvjegyzék (2002)
   29. Tankönyvi Adatbázis (1999)
   30. ABC (1832)
   31. Posta – Pető (2011); Antalné Szabó – Raátz (2011); Földvári – Lassúné Ruskó – Csizmazia (2011)    IRODALOM

     Dévényi Anna (2010): A tankönyvkutatás fellegvára: A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet. Könyv és Nevelés. XII. 1. sz. 78-83.

      Dévényi Anna – Nóra (2010): Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutató Intézet (A világ legnagyobb tankönyvgyűjteménye, a tankönyvkutatás nemzetközi centruma). In: Történelemtanítás. (XLV.) Új folyam I. 1. (próba)szám:
      https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/wp-content/uploads/2010/02/Devenyi-Rutsch1.pdf
      (2012. augusztus 12.)

       Die Bibliothek. Benutzung und Ausleihe. [Prospekt]. GEI, Braunschweig, 2010. (Bibliothek 2010)

        Die Forschungsbibliothek des Georg-Eckert-Instituts. [Prospekt]. GEI, Braunschweig, 2011. (GEI Prospekt 2011)

         Fischerné Dárdai Ágnes (1997): Tankönyvkutatás és -elemzés Braunschweigben: az Institut für internationale Schulbuchforschung tevékenysége. In: Pécsi Könyv- és Infotár. 2. 2. sz. 4-5.

          GEI: Collections:
          http://www.gei.de/en/library/collection.html
          (2012. augusztus 22.)

           GEI: Online Catalogues and Databases:
           http://www.gei.de/en/library/online-catalogues-and-databases.html
           (2012. augusztus 27.)

            GEI: Online-Kataloge und Datenbanken:
            http://www.gei.de/de/bibliothek/online-kataloge-und-datenbanken.html
            (2012. augusztus 27.)

             GEI: Structure Chart:
             http://www.gei.de/en/the-institute/structure-chart.html
             (2012. augusztus 29.)

              GEI: Textbook Collection:
              http://www.gei.de/en/library/collection/textbook-collection.html#c3053
              (2012. augusztus 22.)

               Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung: Geschichte – Gegenwart – Zukunft:
               http://www.gei.de/fileadmin/bilder/pdf/Institut/gei-geschichte-gegenwart-zukunft.pdf
               (2012. augusztus 22.)

                Georg Eckert Institute for International Textbook Research: Past – Present – Future: http://www.gei.de/fileadmin/bilder/pdf/Institut/gei-past-present-future.pdf
                (2012. augusztus 22.)

                 Henrÿ, Roderich – Szallies, Isabelle (1995): Georg Eckert Institute for International Textbook Research, Braunschweig. GEI, Braunschweig.

                  Henrÿ, Roderich – Szallies, Isabelle (1996): Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, Braunschweig. GEI, Braunschweig.

                   Hrabovszki János (2006): A Georg Eckert Nemzetközi Tankönyvkutatási Intézetről. In: Könyv és Nevelés. VIII. 1. sz. 76-79.

                    Nemzeti Tankönyvtár. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum tankönyv gyűjteménye. [Tájékoztató]. TÁMOP 3.2.4.-08/2-2009-0001. OFI – OPKM, Budapest, 2010. (Tankönyvtár 2010)

                     Párbeszéd a történelemtankönyvről – OFI-OPKM: http://www.opkm.hu/?lap=hir/egyhir&hir_id=356
                     (2012. augusztus 29.)

                      Radkau, Verena (2010a, ed.): Georg Eckert Institute for International Textbook Research. GEI, Braunschweig.

                       Radkau, Verena (2010b, Hrsg.): Georg-Eckert-Institut für Internationale Schulbuchforschung. GEI, Braunschweig.

                        Radkau-Garcia, Verena (2010): Von der „Entgiftung” von Schulbüchern zur internationalen Bildungsmedienforschung. Die Arbeit des Georg-Eckert-Instituts für internationale Schulbuchforschung. In: Braunschweigischer Kalender 2010. 48-51.

                         The Research Library of the Georg Eckert Institute. [Prospectus]. GEI, Braunschweig, 2011. (GEI Prospectus 2011)                           HIVATKOZOTT TANKÖNYVEK, SEGÉDKÖNYVE

                            A.B.C. vagy betütfoglaló ’s olvasó könyvecske. A ’nemzeti oskolák’ számára. Magyar Királyi Egyetemi Nyomda, Buda, 1832. [H HU-41(1,1832)] (ABC 1832)

                             Antalné Szabó Ágnes – Raátz Judit (2011): Beszéd és írás 6. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [H HU-61(1,2011)6]

                              Bánhegyi Ferenc (2011a): Történelem munkafüzet. 6. évfolyam. 5. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk. [H H-141(5,2011)6S]

                               Bánhegyi Ferenc (2011b): Történelem munkafüzet. 8. évfolyam. 11., átdolgozott kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk. [H H-141(11,2011)8S]

                                Bánhegyi Ferenc (2011c): Történelem. 5. évfolyam. 6. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk. [H H-141(6,2011)5]

                                 Bánhegyi Ferenc (2011d): Történelem. 6. évfolyam. 5. kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk. [H H-141(5,2011)6]

                                  Bánhegyi Ferenc (2011e): Történelem. 8. évfolyam. 9., átdolgozott kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk. [H H-141(9,2011)8]

                                   Bencze-Tóth Mária (2010): Deutsch für die 8. Klasse der Grundschule. 4. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [H D-27(4,2010)8]

                                    Bognár Gábor et al. (szerkbiz.) (1958): Földrajzi Atlasz a középiskolák számára. 4. kiadás, Kartográfiai Vállalat, Budapest. [H GA-6(4,58)]

                                     Csatáry Mária – Györffy György – Pamlényi Ervin (1961): Történelmi atlasz. II. javított kiadás, Kartográfiai Vállalat, Budapest. [H HA-1(2,61)]

                                      Fonyódi Gábor (2010): Hétmérföldes masinák. 1. kiadás, Kompetencia Konzorcium, Budapest. [H S-31(1,2010)2]

                                       Fonyódi Gábor – Szabó Éva (2010): Állatok közelről és távolról. 1. kiadás, Kompetencia Konzorcium, Budapest. [H S-31(1,2010)1]

                                        Földvári Erika – Lassúné Ruskó Renáta – Csizmazia György (2011): Ábécés olvasókönyv első osztályosoknak. 6., változatlan kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged. [H HU-50(6,2011)1]

                                         Füsi Lajos et al. (2011): Földrajzi munkafüzet az általános iskolák 7. évfolyama számára. 1. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [H G-94(1,2011)7S]

                                          Gesztelyi Tamás – Havas Lászlóné – Nagy Mihály (1999): Pannonia. Egy római provincia története és kultúrája. Kossuth Kiadó, Budapest. [H H-107(1,99)CD-ROM]

                                           Haugsethné Lamács Lujza (1928): Mein zweites deutsches Buch. A polgári leányiskola II. osztálya számára. 5., átdolgozott kiadás, Szent-István-Társulat, Budapest. [H D-51(5,28)2]

                                            Horváth Andrea – Horváth Levente Attila – Bencsik Péter (2009): Történelmi atlasz 5-8. osztályosok számára. Második Kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged. [H HA-10(2,2009)]

                                             Hungary. 1945-1965. Central Statistical Office, Budapest, 1965. [H S-5(1,65)]

                                              Közoktatási Tankönyvjegyzék, tájékoztató a tankönyvrendelésről és a kiadókról. 2003-2004. tanév. Oktatási Minisztérium, Budapest, 2002. [H Z-16(1,2002)] (Tankönyvjegyzék 2002)

                                               Kurz, Josef (1941): Onkel Béla. Ein Heimatkundliches Lesebuch mit 40 Geschichten von Budapest.  Reichsdeutsche Schule, Budapest. [H H-47(1,41)]

                                                Kutiné Sahin-Tóth Katalin (2010): Egereskönyv. 1. kiadás, Kompetencia Konzorcium, Budapest. [H S-31(1,2010)3]

                                                 Mészárosné Balogh Ágnes (összeáll.) (2009): Földrajzi Atlasz 5-10. osztályosok számára. Harmadik, javított kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged. [H GA-13(3,2009)]

                                                  Nagy, Miklós A. – Németh, István (1956): Erdkunde für die IV. Klasse der deutschen Grundschulen in Ungarn. (Behelfslehrbuch). Lehrbuchverlag, Budapest. [H G-9(1,56)4]

                                                   Nevelési terv. Országos Pedagógiai Intézet. Tankönyvkiadó, Budapest, 1962. [H Z-4(1,62)] (Nevelési terv, 1962)

                                                    P. Forgács Edit (2010a): Kommst du mit? 1. – Neu. 3. kiadás, Ziel Tankönyvkiadó, Hatvan. [H D-63(3,2010)1S]

                                                     P. Forgács Edit (2010b): Kommst du mit? 3. – Német nyelvkönyv. 8. kiadás, Ziel Tankönyvkiadó, Hatvan. [H D-65(8,2010)3]

                                                      Posta István – Pető Györgyi (2011): Sokszínű irodalom – 5. tankönyv. 3., változatlan kiadás, Mozaik Kiadó, Szeged. [H HU-62(3,2011)5]

                                                       Szentirmainé Brecsok Mária (2011): Földrajz 8. Kelet-Európa, Közép-Európa és Magyarország földrajza. 9., átdolgozott kiadás, Apáczai Kiadó, Celldömölk. [H G-100(9,2011)8]

                                                        Tamasics Katalin (2011): Kontinensek földrajza. 1. kiadás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. [H G-97(1,2011)7S]

                                                         Tankönyvi Adatbázis-kezelő Rendszer 2.0. Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 1999. [H Z-20(1,99)] (Tankönyvi Adatbázis 1999)

                                                          Vojnits András (1999): Afrika. Kontinensről kontinensre. Kossuth Kiadó. [H G-71(1,99)CD-ROM]                                                            A cikk letölthető:
                                                            A cikk letöltése pdf-ben

                                                            Ugrás a cikk elejére