Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 04-03-14)


A Műszaki Kiadó új középiskolás történelemtankönyve


Adatok

A tankönyv az eredeti mű (Dupcsik Csaba – Repárszky Ildikó: Élő történelem I. A 9. évfolyam számára. Alkotószerkesztője: Eszterág Ildikó, raktári száma: MK-4341-1-K) átdolgozása új tipográfiával, a szerzőkkel együttműködve, az új művet a régi Száray Miklós történelemtankönyv-családba illesztve, az eredeti műben szereplő ábrák, illusztrációk részbeni felhasználásával. Az átdolgozott munka alkotószerkesztője: Eszterág Ildikó. Az új tankönyv raktári száma: MK-0915102-K.


A tankönyv koncepciójáról – tanároknak

A történelem sok és sokféle történet szövevénye. Ezek együttesében adatok és tények keverednek személyes élményekkel, melyekből a történészek szűrik ki a tudomány szabályai szerint azt, amit egy közösség szempontjából érvényesnek gondolnak. Ezért a történelem nem statikusan lezárt egész, hanem a változásoknak folytonosan kitett, adott időpontban rögzített értelmezés. Ettől válik lehetővé, hogy a tények által rögzített közös mag többféle szempont, netán értékrend mentén is elbeszélhető.

A tankönyvírók kezét azonban nem csupán a tudomány szabályai kötik, de figyelemmel kell lenniük az országos tantervek kötelező előírásaira is. Ezzel együtt, amikor az adatokat, tényeket, értelmezéseket szelektáltuk, volt néhány szempont, amihez igyekeztünk következetesen tartani magunkat.

Mindenekelőtt arra törekedtünk, hogy a lehető legújabb, de már bevett ismeretekre építsünk. Ezekből megpróbáltuk úgy felépíteni szövegeinket, hogy azok elbeszélhető, kerek történetekként jelenjenek meg a diákok számára. Ezért törekedtünk arra, hogy lehetőség szerint egy-egy jelenség, esemény minél több aspektusát megmutassuk. A politikai és hadi események mellett bemutatásra kerültek a gazdaság, a társadalom, a kultúra főbb folyamatai, változásai csakúgy, mint az ember környezetre gyakorolt hatása, az egyén és a közösség kölcsönhatása vagy a mikro- és makroszint különbségei.

Mindez azonban nem öncélúan történt. Felfogásunkban a történelemtanítás nem indoktrináció, hanem azon eszközöknek és módszereknek az elsajátítása is, amelyek lehetővé teszik, hogy a történelmet olvasó és tanulmányozó diák kritikusan, reflektív módon viszonyuljon mások elbeszéléseihez. Hogy tisztelje a tényeket, és azokat meg tudja különböztetni a véleményektől.

Azért tehát, hogy tanítványaink ne csak mások elképzelései alapján alkossanak képet a történelem eseményeiről, számos eredeti forrásrészlet – képi és szöveges – került az anyagba. Ezek részben alátámasztják, illusztrálják történeteinket, részben megmutatják, ugyanazt a dolgot nem csak egyféleképpen lehet szemlélni. Hogy az eltérések, ellentmondások között könnyebb legyen eligazodni, kérdések és feladatok formájában próbáltuk azokat a kutatási, gondolkodási utakat megmutatni, amelyek hozzásegítenek egy kevésbé szubjektív, kevésbé önkényes történeti kép kialakításához.

Tankönyvünk fejezetekből és leckékből áll, ez azonban csak azért van így, hogy az anyagban való tájékozódást segítse. S bár lecke alatt hagyományosan az egyik óráról a másikra való tanulnivalót értjük, nem feltétlenül egy tanóra anyagát foglaltuk össze bennük. Sokkal inkább törekedtünk arra, hogy jelenségek, jelenségsorok, korszakok egységként jelenjenek meg bennük, s ezáltal inkább a megértéshez nyújtsanak segítséget.

Egyes leckék kronologikusak, és egy térség történetét mesélik el egy jól körülhatárolható korszakban, míg mások tematikus elv szerint rendeződnek, azaz egy korszak valamely jelenségét tárgyalják átfogóan, nagyobb időegységet és térbeli elhelyezkedést érintően. Ha végig kronologikus logikát alkalmazunk, könnyen elsikkadtak volna a népek, kultúrák, térségek közti különbségek, hasonlóságok, kölcsönhatások, s a változások is nehezebben lennének felismerhetők. A kizárólag tematikus logika alkalmazásával viszont a történelem folytonossága tűnne el, s tankönyvünk állóképek sorozatává esne szét. Ezért próbálkoztunk a kétféle logika kombinálásával, s reméljük, hogy a részleges ismétlődések nem okoznak zavart a megértésben, s egy-egy fejezet végére kerek egésszé, ugyanakkor kellően árnyalttá válik egy-egy korszak története.

Fontosnak tartjuk a pontos adatközlést, ezeknél mégis nagyobb jelentőséget tulajdonítottunk a magyarázatoknak. Nem csak az összefüggések szintjén, de az egyes fogalmak, kifejezések esetében is. Ügyeltünk arra, hogy ne maradjon jelentés nélkül egyetlen olyan szakkifejezés sem, ami nehezítené a megértést. De nem tekintettük magától értetődőnek az olyan szavakat sem, mint a társadalom, az állam, a civilizáció és hasonlók, és lehetőleg első előfordulásuk alkalmával megmagyaráztuk „történelmi” jelentésüket.

S végül fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy globális világunkban elkerülhetetlen, hogy mondandónkat ne az egyoldalú Európa-központúság jellemezze. Méltatlan, hogy például Amerika ősi civilizációi csak megsemmisítésük előtt jelenjenek meg a tananyagban, hogy csaknem kétezer évre szem elől tévesszük Kínát, hogy bizonyos térségekről csak a gyarmatosításuk utáni időkből értesüljünk. Ugyanígy méltatlan, hogy közvetlen szomszédaink története csak a magyar történelem függvényében jelenjen meg. S végül nem kerülhettük meg az ökológia-fenntarthatósági kérdéseket sem. Ezek a témák, aspektusok bővítik a tartalmat, egyúttal azonban teljesebbé teszik az amúgy is mozaikos képet.  KÉPEK A TANKÖNYVBŐL

   Tartalomjegyzék

    oldal a tankönyvből

     oldal a tankönyvből


     Képek az egyik fejezetből

      oldal a tankönyvből

       oldal a tankönyvből

        oldal a tankönyvből

         oldal a tankönyvből

          oldal a tankönyvből           A cikk letölthető:
           A cikk letöltése pdf-ben

           Ugrás a cikk elejére