Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

Kaposi József: Két tanterv között

Témakörök és Segédlet I-II. a történelem érettségihez, felvételihez 1993/1994

 

(folyóiratszám: 2023. évi 3.)
(hivatkozási azonosító: 14-03-04)

 

A hazai történelemtanítás egyik legérdekesebb és legreményteljesebb időszaka volt a rendszerváltozást megelőző és az követő néhány esztendő. Ezen időszak a maga átmenetiségével és szabályozatlanságával számos új szakmai megközelítést, kezdeményezést és az elmúlt harminc esztendő meghatározó történelemtanítási alapelveit, szakmai műhelyeit, mintaadó tanári, tankönyvírói személyiségeit „termelte ki”. A forrásként közölt dokumentumok – miközben az 1994-es érettségi és felvételi zökkenőmentes lebonyolítását kívánták szolgálni – jól mutatják az akkori időszak történelemtanítási gondolkodásmódját és gyakorlatát, továbbá érzékelhetők a korszak oktatáspolitikai szándékai, lehetőségei a történelemtanítás tartalmának megújítása, módosítása terén.

   

  A 1980-as évek közepétől Magyarországon – még a diktatúra keretei között – megindult az oktatási és oktatásirányítási rendszer átalakulása, és a döntően politikai szempontú kormányzást egyre inkább szakpolitikai döntés-előkészítés és -hozatal váltotta fel. Ezt igazolja az 1985-as oktatási törvény, amely kiiktatta az intézmények működését központilag szabályozó rendtartást, a szakfelügyeletet, és megnyitotta a lehetőséget a különböző iskolakísérletekre, újszerű pedagógiai megoldások alkalmazására. A változási folyamat a nyolcvanas évek végén a történelemtanítást sem hagyta érintetlenül, az alternatív pedagógiai programok új lehetőséget teremtettek az ideológiai korlátok lazítására, a több szempontú (plurális) megközelítések megjelenésére.

  1989/90-es rendszerváltozási és demokratizálódási folyamat még radikálisabban átalakította a hazai oktatási viszonyokat. Polgárjogot nyert a plurális világnézetű oktatás, megszűnt az állam iskolaalapítási és -fenntartási monopóliuma, és az önkormányzatiság kiépülésével, az egyházi iskolarendszer bővülésével jelentős mértékben decentralizálódott az oktatási rendszer. Bővült az iskolák szakmai autonómiája, a tantestületek, diákok és szülők egyetértési és véleményezési jogköre. A rendszerváltozást a történettudomány és a történelemtanítás is magától értődően felszabadulásként élte meg, mert többek között megválhatott a marxista történetírásban elvárt ideológiai ballasztoktól, háttérbe kerülhetett az osztályharcos szemlélet, a jelenkori témák kötelező internacionalista megközelítése.[1] Megkezdődött a XX. századi magyar történelem egészének, de különösképpen az 1945 utáni hazai történelemnek a radikális átértékelése. Az 1956-os – a Kádárék által korábban ellenforradalomnak nevezett esemény – rövidesen hivatalosan is forradalom és szabadságharc lett.

  Az 1993-ban hosszú és széleskörű szakmai viták nyomán elfogadásra került közoktatási törvény, amely számos ponton kodifikálta az átalakulási reformfolyamat meghatározó eredményeit, a szabad iskolaalapítást, a világnézeti pluralizmust, a decentralizált iskolairányítást, továbbá megszűnt a tankönyvkészítés, -kiadás állami monopóliuma és létrejöhettek a minisztérium szakmai irányítását segítő/ellenőrző szakmai testületek (Országos Köznevelési Tanács, Oktatáspolitikai Tanács). Az időközben tagolttá/szelektívvé vált iskolaszerkezet (8 és 6 osztályos gimnáziumok létrejötte) problémáját nem tudta hatékonyan és közmegelégedésre kezelni, így a későbbiekben ez folyamatos vitakérdés maradt és felerősítette az oktatási esélykülönbségek növekedését. Az iskolákban folyó szakmai munkát az is nehezítette, hogy a kommunista időkben készült 1978-as tanterv a rendszerváltozáshoz kapcsolódóan elvesztette legitimációját, de az új Nemzeti alaptanterv (NAT) munkálata – a „maratoni reform”, ahogy Báthory Zoltán nevezte[2] –, bár már 1988-ban elkezdődött, de késhegyig menő viták közepette nem zárult le, sőt folyamatosan újabb változatok (hat is készült belőlük!) jöttek létre.

  A politikai rendszerváltozás nem tudta kezelni azokat a problémákat, amelyek már a történelemtanításban a Kádár-korszakban is hol nyilvánvalóan, hol latens módon jelen voltak (pl. motiváció-hiány, érdektelenség, olvasottság hiánya). Ráadásul megjelentek új problémák is, a szakma egy része egyszerű előjelváltozásként értelmezte a politikai változásokat (– ellenforradalom, + forradalom), másrészt új kihívásként fogalmazódott meg a többféle történelemszemlélet egyidejű jelenléte, harmadrészt a legújabb kori egyetemes és magyar történelem szinte teljes tananyaga átértékelésre szorult, és ehhez nem állt rendelkezésre megfelelő, tudományos alapozású szakirodalom.[3] Érthető, de kevéssé szerencsés kísérőjelensége lett ennek a mindenfajta történelmi értelmezés, magyarázat és értékítélet kiiktatása a tanítási folyamatból, arra való hivatkozással, hogy a korábbi ideologikus megkötöttségek után újabb gondolkodási béklyókkal már nem akarják terhelni a tanítást. Az ennek nyomán terjedő ún. „tényfetisizmus” (miszerint csak a történelmi adatokat kell feldolgozni) és ”folyamatológia”[4] (minden esemény és jelenség a történelemben előre determinált) szellemében sok tanár visszatért a korábban meghaladott monologikus módszerekhez, szélsőséges esetekben a tanórai diktáláshoz.

  A kilencvenes évek elejének szakmai – bár több vonatkozásban politikai síkon is folyó – vitái azt eredményezték, hogy a történelem tantervi szabályozása lényegében csak „papíron” létezett, és a gyakorlatban a tankönyvek vették át a tantervek tartalmi szabályozó funkcióját. Az elhúzódó és sokszor terméketlen tantervi viták következtében a tankönyv – amely eredeti funkcióját tekintve segédeszköz –, meghatározó jelentőségű tartalmi szabályozóvá vált, mégpedig az állami tankönyvkészítési- és kiadási monopólium felszámolása időszakában. Mindez azzal a következménnyel is járt, hogy a kiépülő és folyamatosan bővülő tankönyvkiadás és piac, amely a tartalmi szabályozatlanságban kiváló piaci értékesítési lehetőséget ismert fel, különböző nézőpontú, színvonalú tankönyvek gazdag és változó választékát kínálta fel a szaktanárok, diákok számára. (Lásd. 4. melléklet)

  Nem kell bizonygatni és igazolni, hogy a történelemtanárok jelentős része bizakodással élte meg a rendszerváltozást. Ez még akkor is igaz, ha a gyakorló szakemberek között is jó néhányan voltak, akik nyíltan vagy burkolt formában az előző rendszer hívei közé tartoztak. A kilencvenes évek elején – az átmenet szabadsága és bizonytalanságai között – a különböző nézőpontok képviselői ezért sokszor késhegyig menő vitát folytattak arról, hogy mit kell elhagyni a korábban kötelező tananyagból, illetve mit kell beemelni a korábban tiltott témák közül. A történelemtanárok korabeli vitái azt mutatják, hogy a szaktanárok a változások kulcsának a tananyag átrendezését és nem a feldolgozási stratégiák megváltoztatását tekintették. A vitákkal párhuzamosan széles körű szakmai önszerveződés indult el (pl. új tanári szervezetek, szakmai műhelyek jöttek létre, kiadványok láttak napvilágot), és a történelemtanárok különböző konferenciákon[5] fogalmazták meg – némely esetben igen sarkosan – véleményüket a készülő új oktatási jogszabályokról és különösképpen a NAT különböző készülő változatairól. A szakmai önszerveződés egyik sajátos dokumentumaként ebben az időszakban jelent meg a Vezérfonal az egyetemes és magyar történelem tanításához (1993), amely az akadémiai szféra és az Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata együttműködése nyomán jött létre.[6]

  A politikai rendszerváltozás nyomán nemcsak a minisztérium alakult át, de az oktatás tartalmi, módszertani kérdéseivel foglalkozó intézményrendszer is jelentősen megváltozott. 1990 őszén jogutód nélkül megszűnt az Országos Pedagógiai Intézet (OPI) és létrejött Zsolnai József vezetésével az oktatáskutatási és elemzési feladatok ellátására szakosodott Országos Közoktatási Intézet (OKI). Mindez azzal a következménnyel is járt, hogy – ha csak rövid időre is, de – lefedetlen maradt a mindennapi iskolai munkát kiszolgáló pedagógiai szolgáltatás. Ezt az űrt majd 1992-től a minisztérium az Országos Közoktatási Szolgáltató Intézet (OKSZI)[7] létrehozásával pótolta. Az OKSZI kapta feladatul többek között az érettségi vizsgák és a tanulmányi versenyek (OKTV-k) szervezését, a tantárgyi szakértői (tantárgygondozó) rendszer és az időközben megszűnő módszertani folyóiratok újraindítását.[8]

  A forrásként közölt dokumentumokat a ’90-es évek elejének szabályozási átmenetisége, a történelem tantárgyat érintő tartalmi szabályozás bizonytalansága (eldöntetlensége) és a regnáló MDF-kormányzatnak megfelelő új szemléletű tanítási gyakorlat bizonytalansága, szigetszerűsége és az ehhez kapcsolódó új tankönyvek hiánya hívta életre. (Az akkor még állami tulajdonban lévő Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában megjelenő, így az új szempontokat jobban szem előtt tartó Salamon Konrád-féle könyv ekkor még készülőben van!) Közvetlen kiváltó oka az 1994-es érettségi és felvételi közeledte, és ezzel összefüggésben a vizsga tartalmi kiszámíthatóságának növelése, valamint a tanárok/diákok biztonságérzetének javítása volt.

  Az első dokumentum (1. melléklet) a Művelődési Közlöny 1993. évi 29. számában, októberben megjelent történelem érettségi vizsga témaköreit tartalmazza.[9] A dokumentumot annak idején az OKSZI tantárgyi szakértőjeként szakmailag én készítettem elő, támaszkodva a készülő NAT változatokra és az időközben megjelenő Vezérfonal az egyetemes és magyar történelem tanításához (1993) című kiadvány szemléletére. A témakörjegyzék az OKSZI-ban készült, de a minisztérium változtatás nélkül elfogadta, bár természetesen átment az akkor szokásos jóváhagyási procedúrán is. Az akkori szakmapolitikai légkört, az oktatási kormányzat bizonytalanságát jól tükrözi, hogy a közlemény nyilvánosságra kerülése után a közoktatásért felelős helyettes államtitkár töröltette a Témakörök 25. pontjából az 1956-90 közötti időszakot.[10] (Sajátos módon a később kiadásra került Segédlet II. erre az időszakra vonatkozóan mégis tartalmaz adatokat.) A témakörjegyzék tartalmilag jól mutatja, hogy legtöbb korszaknál nagyon tág, keretjellegű a cím megfogalmazása, hogy ez alapján a szaktanárok olyan konkrét tételeket tudjanak megfogalmazni, amelyek tükrözik az állandóságot és igazodnak a tanítási gyakorlatukhoz. A XX. század esetében részletezőbb a témakörjegyzék, hiszen ezen anyagrész szemlélete változott legnagyobb mértékben. A minisztériumi közlemény nevesíti az OKSZI-t, mint a későbbiekben elkészülő, az érettségire való felkészülést támogató Útmutató kiadóját. Az elkészült Útmutató Segédlet címmel jelent meg és tulajdonképpen adattárként értelmezhető. A dokumentum a régi, már meghaladott, és a készülő új tanterv közötti interregnum áthidalásra készült. Ideiglenes szabályozó eszköznek készült, mégis több mint 10 éven keresztül – a 2005-ös érettségi bevezetéséig – valamilyen szinten hatott a napi tanítási gyakorlatra. A dokumentum jól mutatja azt a korabeli szaktanári elvárást és személetet, miszerint a történelemben csak a tények, adatok biztosak, az ezekből következő értelmezések döntően rendszer- és korfüggőek. Mai szemmel visszatekintve azonban azt is érzékelhetjük a segítségükkel, hogy a múlt adatainak kiválogatása, történelmi ténnyé „emelése” egyben „kánonképzés” is, így valójában értelmezés és válogatási szempont szerinti értékelése is történelemi folyamatoknak.

  Az OKSZI által kiadott Segédletek I-II. (2-3. melléklet) a diákok vizsgára való felkészülését kívánták segíteni, de tulajdonképpen a szaktanárok felkészítését szolgálták, hiszen lényegesen több adatot tartalmaznak, mint ami a középiskolás diákok számára feldolgozható. Óriási tananyagot jelenítenek meg, hiszen a korábbi korszak kánonjából alig maradt valami ki, de nagyon sok új esemény, név, topográfiai adat került bele. Az anyagbőséget – különösképpen a jelenkori eseményeknél – persze az is magyarázza, hogy kellő történelmi távlat hiányában nem lehetett még érdemben szelektálni. Mai szemmel nehezen érthető – a XX. századra vonatkozóan – az egyetemes és magyar történelem szigorú elhatárolása sem, de az akkori pedagógiai és vizsgáztatási gyakorlat valójában ezt várta el. A tényanyag hihetetlen bővülésének további történetéhez az is hozzátartozik, hogy a 2005-ös érettségi bevezetéséig a történelem felvételi elvárások a különböző felsőoktatási szakterületek (bölcsész, jog, gazdaság) eltérő szempontjai alapján meghatározott tankönyvekben megjelenő konkrét adatokhoz kapcsolódtak. Tehát nem csökkentek, hanem bővültek. Így lehetett az egyik felvételi kérdés Hitler autójának rendszáma, mert annak képe szerepelt a megadott tankönyvben.

  A Segédlet I. az 1914 és 1945 közötti időszakra vonatkozóan rögzíti a vizsgán elvárható adatokat és számos elemében mutatja a megváltozott tartalmi szempontokat és a korábban elhallgatott tényeket. Például A bolsevikok hatalomra jutása Oroszországban; XI. Piusz totális rendszereket elítélő enciklikái; Szovjetunió területszerzései 1939/40 folyamán; Felkelések a proletárdiktatúra ellen Budapesten és a Duna-Tisza közén; A Márciusi Front zászlóbontása; Budapest ostroma. Az elhallgatott nevek között pedig megjelent Prohászka Ottokár, Apor Vilmos, Kovács Imre.

  A Segédlet II. az 1945-1992 közötti időszakra vonatkozóan közöl adatokat. A dokumentum jó néhány – korábban elhallgatott vagy másképpen értelmezett – eseményt, nevet tartalmaz. Például: Kommunista államcsíny Csehszlovákiában; Orwell: 1984 című művének megjelenése; Tömegmegmozdulások Kelet-Berlinben; A II. vatikáni zsinat XXIII. János, majd 1963-tól VI. Pál elnökletével; 1971-es véres események a gdański Lenin Hajógyárban; II. János Pál néven lengyel pápát választanak; Lech Wałęsa vezetésével megalakul a Szolidaritás; A berlini fal lebontása; A bukaresti fordulat, Ceauşescu megbuktatása és kivégzése; Puccskísérlet Gorbacsov ellen; Jugoszlávia és Csehszlovákia felbomlása,

  A magyarországi események közé bekerült pl. az 50 000 szerb család betelepítése a Vajdaságba; Rajk László belügyminiszter feloszlatja a Cserkészszövetséget és a KALOT-ot; Magyar Testvéri Közösség „összeesküvése”Az „évszázad mérkőzése” Londonban, Magyarország-Anglia 6:3; A berni labdarúgó világbajnoki döntőn elszenvedett vereségünk miatt utcai tüntetések Budapesten; A Szovjetunió nyomására Magyarországnak bojkottálnia kell a Los-Angeles-i olimpiát; Lakiteleken megalakul a Magyar Demokrata Fórum, az első legális ellenzéki tömörülés; Megalakul a FIDESZ, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd belőle az SZDSZ; Újjáalakul a FKGP, a KDNP s az SZDP; Helyreáll a szuverenitásunk, az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarország területét.

  Sokkal részletesebben szerepelnek benne az 1945-48 közötti időszak eseményei. Például Kovács Bélát elhurcolják a szovjet hatóságok; Nagy Ferenc miniszterelnököt emigrációba kényszerítik; Mindszenty József bíboros esztergomi érsek letartóztatása; valamint a kommunistákkal szemben fellépő polgári politikusok megjelenése, pl. Sulyok Dezső, Slachta Margit, Pfeiffer Zoltán, Barankovics István.

  Megjelennek benne az 1956-os forradalom és szabadságharc korábban elhallgatott eseményei és szereplői: Például a parlament előtti és mosonmagyaróvári vérengzések; Magyarország kilép a Varsói Szerződésből; A salgótarjáni vérengzés; Letartóztatások, rögtönítélő bíráskodás bevezetése. Bibó István, Király Béla, Szilágyi József, Szabó János, Pongrácz Gergely, Angyal István, Dudás József, Szigethy Attila, Rácz Sándor.

   
   
   

  1. MELLÉKLET

   

  TÁJÉKOZTATÓ A GIMNÁZIUMI ÉS SZAKKÖZÉPISKOLAI TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA TÉMAKÖREINEK KIADÁSÁRÓL

   

  A gimnáziumok és a szakközépiskolák nappali, esti és levelező tagozatai részére a történelmi érettségi vizsgák tételeinek összeállításához új témaköröket adok ki.

  A témaköröket az 1993/94. tanévi érettségi vizsgákon kell először alkalmazni. A témakörökből a szaktanárok a GÉV 15. § (1) bekezdése és 35. §-a, illetve a SzÉV 16. § (1) bekezdése és a 35. § (1) bekezdése előírásai szerint készítik el a tételeket.

  A tételek összeállításához Útmutató jelenik meg. Ezt az iskolák az Országos Közoktatási Szolgáltató Irodától közvetlenül kapják meg.

  (48000/1993. X.)

  Baranyi Károly s.k., főosztályvezető

   

  A témakörök jegyzéke

  1. Az ókori Görögország
  2. Az ókori Róma
  3. A középkor Európája (V-XV. sz.)
  4. A magyar nép eredete, vándorlása, a honfoglalás és a kalandozások. Az államalapítás
  5. A középkori magyar állam, egyház, társadalom, gazdaság fejlődése az Árpád korban
  6. Magyarország az Anjouk és Luxemburgi Zsigmond uralkodása idején
  7. A Hunyadiak kora
  8. Az európai társadalom és gazdaság átalakulása a nagy földrajzi felfedezésektől a XVII. század végéig
  9. A középkori magyar állam hanyatlása, bukása, a három részre szakadt ország élete
  10. Függetlenségi harcok a XVII. századi Magyarországon és Erdélyben. Reformáció és ellenformáció hazánkban
  11. A török kiűzése és a Rákóczi szabadságharc
  12. Magyarország a Habsburg birodalomban a XVIII. században
  13. A polgári forradalmak és nemzetállamok születése Európában és Észak-Amerikában a XVII-XIX. század közepéig
  14. A polgári átalakulás és nemzeti függetlenség kérdései a reformkorban
  15. Az 1848-49. évi forradalom és szabadságharc
  16. Az ipari forradalmak és következményeik a XVIII. századtól a XX. század elejéig
  17. A hatalmi viszonyok és nemzeti egységmozgalmak a XIX. század második felében
  18. Magyarország 1849-1914 között
  19. Az I. világháború története
  20. Magyarország a két világháború között (az első világháború összeomlásától, a trianoni békediktátumon át a háborúba való belépésig)
  21. Diktatúrák és demokráciák a két világháború között
  22. A II. világháború története. Magyarország részvétele a II. világháborúban
  23. A nemzetközi viszonyok alakulása a II. világháború végétől 1990-ig
  24. Magyarország 1944/45 és 1956 között
  25. Az 1956-os forradalom és szabadságharc: társadalmi, gazdasági, politikai viszonyok Magyarországon 1990-ig[11]

   

   
   
   

  2. MELLÉKLET

   

  SEGÉDLET I.

  TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIHEZ ÉS FELVÉTELIHEZ

   

  Összeállította: Kaposi József szakértő

  Lektorálta: Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár, Dr. Katona András főiskolai docens, Rózsavölgyi Gábor vezető tanár

  Készült az Országos Közoktatási Szolgáltató Irodában (1994)

   
   

  Kronológia

   

  Egyetemes történelem

  1914  
  június 28. Ferenc Ferdinánd meggyilkolása Szarajevóban.
  július 28. A Monarchia hadat üzen Szerbiának.
  augusztus Hadüzenetek az antant és a központi hatalmak között.
  augusztus- szeptember Német győzelmek a nyugati és keleti fronton.
  Orosz sikerek Galíciában.
  szeptember A marne-i csata.
  október Törökország belép a központi hatalmak oldalán.
  november Az angol flotta tengeri blokád alá veszi Németországot.
  december Állóháború kialakulása minden fronton.

   
   

  1915  
  február Sikertelen angol-francia támadás a Dardanellákban.
  március Orosz támadás – Przemyśl eleste.
  április Ypernnél harci gázt alkalmaznak a németek.
  május A központi hatalmak gorlicei áttörése.
  Olaszország hadba lép.
  Bulgária hadat üzen az antantnak.
  október-november Szerbia veresége.

   
   

  1916  
  február Német támadás Verdun ellen.
  május Tengeri csata Jütlandnál.
  június Orosz támadás Galíciában: a Bruszilov-offenzíva.
  Angol-francia támadás a Somme folyónál.
  augusztus Románia hadat üzen a központi hatalmaknak.
  december Németország békeajánlata.

   
   

  1917  
  január Németország bejelenti, hogy február 1-től korlátlan tengeralattjáró háborút indít.
  március 10. (február 25.) Általános sztrájk Pétervárott, mely felkelésbe csap át.
  március 12. (február 27.) Oroszországban megdöntik a cárizmust.
  április Az USA hadüzenete Németországnak.
  július Orosz támadási kísérlet Lembergnél.
  augusztus A Konyilov-lázadás fölszámolása Oroszországban.
  október A Monarchia csapatai Caporettónál áttörték az olasz frontot.
  november 7. (október 25.) A bolsevikok hatalomra jutása Oroszországban.
  Alkotmányozó gyűlési választások.
  december Fegyverszünet, majd béketárgyalás Oroszország és a központi hatalmak között.

   
   

  1918  
  jan. 5-9. Az Alkotmányozó Gyűlés ülésezése, majd törvénytelen feloszlatása Oroszországban.
  január Wilson USA elnök ismerteti 14 pontos tervét.
  március 3. A Breszt-Litvoszk-i béke.
  május Német támadás a Somme-nál.

  A bukaresti béke.

  június Olasz ellentámadás Piavénál.
  július- augusztus A második Marne-i csata.
  A német front összeomlik.
  szeptember 29. Bulgária kapitulál.
  október A Monarchia vereséget szenved az olasz fronton.
  október 29. Az önálló cseh állam megalakulása.
  október 30. Szlovákia csatlakozása. Csehszlovákia létrejötte.
  október 30. Törökország kapitulál.
  november 3. A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Páduában.
  november 9. Forradalom Németországban, Vilmos császár lemondása.
  november 11. Németország a compiegnei erődben aláírta a fegyverszünetet.
  I. Károly Habsburg császár lemondása.
  december 1. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság megalakulása.
  A románok gyűlése Gyulafehérváron kimondja Erdély csatlakozását Romániához.

   
   

  1918-20. Oroszországi polgárháború.

   
   

  1919  
  január A német kommunisták felkelése Berlinben.
  január 18. Elkezdődik a párizsi békekonferencia.
  március A Komintern alakuló kongresszusa Moszkvában.
  április A békekonferencia elfogadja a Népszövetség alapokmányát.
  május Elkezdődik a görög-török háború.
  július A weimari alkotmány elfogadása.
  szeptember Az osztrák békeszerződés aláírása. /St. Germain/
  november A bolgár békeszerződés aláírása. /Neuilly/

   
   

  1920  
  január A Népszövetség első ülése.
  A török megújulási és nemzeti küzdelem kezdete.
  február Az USA nem fogadja el a versailles-i békeszerződést és nem lép be a Népszövetségbe.
  augusztus A szultán aláírja a sèvres-i békét, de a Kemál-kormány nem ismeri el.

   
   

  1921  
  febr.márc. A kronstadti matrózok lázadása.
  A NEP bevezetése.
  március A rigai béke megkötése Lengyelország és Szovjet-Oroszország között.
  június A kisantant végleges megalakulása.

   
   

  1922  
  február Aláírják a washingtoni konferencia okmányait.
  április A rapallói egyezmény.
  október 29. Mussolini hatalomra jutása Olaszországban.
  november A török köztársaság megalakulása.
  december Megalakul a Szovjetunió.

   
   

  1923  
  január Francia és belga csapatok szállják meg a Ruhr-vidéket.
  június A Sztambolijszki-kormány megdöntése Bulgáriában.
  július Hatálytalanítva a sèvres-i békét, a lausanne-i béke lezárja a görög-török háborút.
  szeptember Katonai diktatúrát vezetnek be Spanyolországban.
  november A nácik sikertelen puccskísérlete Münchenben. /”sörpuccs”/

   
   

  1924  
  január Lenin halála.
  Az első munkáspárti kormány Angliában.
  augusztus Elfogadják a Dawes-tervet, mely újonnan szabályozza Németország jóvátételeit.

   
   

  1925  
  január Fordulat az olasz fasiszta rendszerben.
  március Szun Jet-szen halála Kínában. Csang Kaj-sek nemzeti kormányt alakít.
  október A locarnói szerződés aláírása.

   
   

  1925-27 Nemzeti forradalom Kínában.

   
   

  1926 Németország belép a Népszövetségbe.
  Piłsudski marsall Lengyelországban átveszi a hatalmat.
     
  1927 Oroszországban kiadják a korporációs berendezkedés alaptörvényét.
  Japánban Hirohitó császár lép a trónra, az ún. Tanaka-memorandum.
  Csang Kaj-sek és Mao Ce-tung szakítása Kínában.

   
   

  1928  
  augusztus A Briand-Kellogg paktum.
   

   

   
  1929 I. Sándor szerb király diktatúrát vezet be, az ország neve Jugoszláviára változik.
  Létrejön Olaszország és a pápaság között az ún. lateráni egyezmény.
  Sztálin meghirdeti a teljes kollektivizálás azonnali végrehajtását a mezőgazdaságban.
  október 24. A „fekete csütörtök”.
  Pánik a New York-i tőzsdén, a nagy gazdasági világválság kezdete.

   
   

  1931 A Westminster Statutum; A Brit Nemzetközösség megalakulása.
  XI. Pius kiadja a Qudragesimo anno kezdetű enciklikát.
  Spanyolországban kikiáltják a köztársaságot.

   
   

  1932  
  január Japán megszállja Mandzsuriát
  Ausztriában Dollfuss kormányt alakít.
  július A náci párt kiugró győzelme a választásokon Németországban.
  november Az USA elnökévé választják Rooseveltet.

   
   

  1933  
  január 30. Hindenburg elnök Hitlert kancellárrá nevezi ki.
  február A Reichstag felgyújtása.
  március A New-Deal kezdete az USA-ban.
  márc.-júl. A náci egypárti uralom kiépítése Németországban.
  október Németország kilép a Népszövetségből.

   
   

  1934  
  június A”hosszú kések éjszakája”.
  A Dollfuss elleni merénylet.
  augusztus Hindenburg halála, Hitler átveszi a német államfői tisztséget is.
  szeptember Szovjetunió belép a Népszövetségbe.
  október A marseilles-i merénylet.
  december Kirov elleni merénylet, a terror kiszélesedése Szovjetunióban.

   
   

  1935  
  január III. Borisz királyi diktatúrát vezet be Bulgáriában. Népszavazás a Saar-vidéken.
  március Németország megszállja a Saar vidéket, majd semmisnek nyilvánítja a békeszerződés katonai korlátozásait.
  július-augusztus A Komintern VII. Kongresszusa.
  szeptember Kiadják a „nürnbergi törvényeket”.
  október Elkezdődik az olasz-etióp háború.
  december Semlegességi törvény az USA-ban.

   
   

  1936  
  február Népfrontgyőzelem a spanyol választásokon.
  március A német csapatok bevonulna a Rajna-vidékre.
  április Franciaországban a népfront győz a választásokon.
  május Olaszország kinyilvánítja Etiópia bekebelezését.
  július Megkezdődik a spanyol polgárháború.
  október Létrejön a „Berlin-Róma tengely”.
  november Németország és Japán megköti az antikomintern paktumot.
  december Az európai hatalmak megállapodása a benemavatkozási politikáról.

   
   

  1937  
  március XI. Pius két enciklikát ad ki, egyikben a totális berendezkedésű kommunista, a másikban pedig a nemzetiszocialista újpogányságot ítéli el.
  december Olaszország csatlakozik az antikomintern paktumhoz és kilép a Népszövetségből.
  A japán-kínai háború.

   
   

  1938  
  február II. Károly királyi diktatúrát vezet be Romániában.
  március 23. Az Anschluss, Hitler csapatai megszállják Ausztriát.
  június Az USA-ban 40 órára maximálják a heti munkaidőt.
  szeptember 30. A müncheni egyezmény.
  október A Szudéta-vidék megszállása.

   
   

  1939  
  március 14. Pozsonyban kikiáltják a független szlovák államot.
  március 15. A német hadsereg megszállja Cseh- és Morvaországot.
  március Németország bevonul a Memmel-vidékre.
  Véget ér a spanyol polgárháború.
  április Olaszország megszállja Albániát.
  augusztus 23. Szovjet-német megnemtámadási és érdekelhatárolási egyezmény.
  szeptember 1. Németország megtámadja Lengyelországot.
  szeptember 3. Anglia és Franciaország hadat üzen Németországnak.
  szeptember 17. A szovjet csapatok elözönlik Kelet-Lengyelországot.
  október A Vörös Hadsereg bevonul a balti köztársaságokba.
  november 30. A Szovjetunió megtámadja Finnországot.
  december A Szovjetuniót kizárják a Népszövetségből.

   
   

  1940  
  március Finnország békekötésre kényszerül.
  április 9. Németország támadása Dánia és Norvégia ellen.
  május 10. Német támadás a nyugati fronton.
  május Winston Churchill lesz Anglia új miniszterelnöke.
  június 10. Olasz hadüzenet Franciaországnak és Angliának.
  június Megalakul a Szabad Franciaország de Gaulle vezetésével.
  június 22. Német- francia fegyverszüneti egyezmény.
  június Szovjetunió megszerzi Besszarábiát és Észak-Bukovinát.
  július Elkezdődik az angliai légi csata.
  július Megalakul a Vichy-kormány.
  augusztus Az olaszok megnyitják az afrikai frontot.
  augusztus 3-6. A balti államokat a Szovjetunió bekebelezi.
  szeptember Romániában Antonescu nácibarát diktatúrát épít ki, és Dobrudzsát Bulgáriának engedi át.
  Olasz támadás Egyiptom ellen.
  szeptember 27. Háromhatalmi egyezmény Németország, Japán és Olaszország között.
  október Olaszország megtámadja Görögországot.

   
   

  1941  
  február Rommel csapatai partra szállnak Afrikában.
  március Az USA-ban elfogadják a „kölcsönbérleti” szerződést.
  április 6. Német támadás Jugoszlávia és Görögország ellen.
  április Szovjet-japán semlegességi szerződés.
  május Etiópia felszabadul az olasz uralom alól.
  június 22. Németország megtámadja Szovjetuniót.
  július 12. Szovjet-angol szerződés a háborús együttműködésről.
  augusztus 14. Roosewelt és Churchill aláírják az Atlanti Chartát.
  december Sikeres szovjet ellentámadás Moszkvánál.
  december 7. Japán támadás Pearl Harbour-nál az USA ellen.
  december 8. Az USA és Anglia hadat üzen Japánnak.
  december Az USA hadat üzen Németországnak és Olaszországnak.

   
   

  1942  
  január 1. Az Egyesült Nemzetek, az antifasiszta koalíció kiáltványa.
  június 3-6. A Japán flotta veresége a Midway-szigeteknél.
  augusztus A sztálingrádi csata kezdete.
  október 23. Az angol erők támadása El-Alamein-nél.
  november A szövetségesek partraszállása Északnyugat-Afrikában.
  A németek megszállják Dél-Franciaországot.

   
   

  1943  
  január A casablancai konferencia, a feltétel nélküli megadás elvének elfogadása.
  február 2. Sztálingrádnál a német hadsereg leteszi a fegyvert.
  március A japán flotta veresége a Bismarck-szigeteknél.
  április A katyńi tömegsírok feltárása.
  május A Kommunista Internacionálé feloszlatása.
  május A tengelycsapatok fegyverletétele Észak-Afrikában.
  június Amerikai csapatok partra szállnak a Salamon-szigeteknél.
  július Angol-amerikai partraszállás Szicíliában.
  Elkezdődik a kurszki tankcsata.
  július Mussolini leváltása.
  szeptember Az olasz fegyverszünet nyilvánosságra hozása.
  A salói köztársaság létrehozása.
  október A moszkvai külügyminiszteri értekezlet.
  november A kairói értekezlet.
  november 28. – december 1. A teheráni konferencia.

   
   

  1944  
  január Japán visszahúzódik a belső védelmi körre.
  március Elindul a Vörös Hadsereg tavaszi offenzívája Ukrajnáért és Belorussziáért.
  június 6. A szövetségesek partra szállnak Normandiában.
  június Az amerikaiak elfoglalják a Mariana-szigeteket. Szovjet támadás Finnországban, a Baltikumban és Belorussziában.
  július 20. Merénylet Hitler ellen.
  augusztus A párizsi felkelés, a varsói felkelés kezdete.
  augusztus 23. Románia kiugrása a háborúból.
  szeptember Bulgária és Finnország fegyverszünetet köt.
  október 20. Belgrád felszabadítása.
  október Angol partraszállás Görögországban.
  Tengeri csata a Fülöp-szigeteknél a japán flotta vereségével.
  dec. 16. Német ellentámadás az Ardennekben.

   
   

  1945  
  február 4-11. A szövetségesek Jaltai konferenciája.
  április Az amerikaiak partra szállnak Okinaván.
  Szovjet-amerikai csapatok találkozása az Elbánál.
  május 2. Berlin eleste.
  május 9. Európában befejeződik a második a világháború.
  június 26. San Franciscóban elfogadják az ENSZ alapokmányt.
  július 17. – augusztus 2. A potsdami konferencia.
  augusztus 6. Hirosimára ledobják az első atombombát.
  augusztus 8. Szovjetunió hadat üzen Japánnak.
  augusztus 9. Nagasakira ledobják a második atombombát.
  szeptember 2. Japán kapitulációja. Ezzel a Csendes-óceán térségében is véget ér a második világháború.

   

  Magyar történelem

  1914  
  július Tisza István előbb ellenzi a Szerbia elleni háborút, majd támogatja.

   
   

  1916  
  július Károlyi Mihály megalakítja a Függetlenségi és 48-as Pártot.
  augusztus Többszöri összecsapás Isonzonál és Doberdonál. A román csapatok betörnek Erdélybe.
  november Ferenc József meghal.
  december IV. Károlyt magyar királlyá koronázzák.

   
   

  1917  
  február IV. Károly béketárgyalásokat kezdeményez.
  június Tisza István lemond, Eszterházy Móric lesz a miniszterelnök.
  június Létrejön az ún. Választójogi Blokk.
  augusztus Wekerle Sándor kormányt alakít.

   
   

  1918  
  április Az antant hadviselő félnek ismeri el Csehszlovákia Nemzeti Tanácsát és a Román Egység Nemzeti Tanácsát.
  október 16. IV. Károly kiáltványban jelenti be a Monarchia átalakítását szövetségi állammá.
  október 17. Tisza István a parlamentben elismeri a háború elvesztését.
  október 25. A Magyar Nemzeti Tanács létrehozása, elnöke Károlyi Mihály.
  október vége Deklarálják a csehszlovák állam megalakulását, és Horvátország csatlakozását a közös délszláv államhoz.
  október 28. A „lánchídi csata”.
  október 30-31. Győz a polgári demokratikus forradalom.
  november 1. Károlyi Mihály kormányt alakít.
  november 13. IV. Károly lemond az államügyek intézéséről.
  A belgrádi fegyverszüneti egyezmény aláírása.
  november 16. A köztársaság kikiáltása.
  november A Kommunisták Magyarországi Pártja megalakul.
  december A cseh és román csapatok megkezdik Magyarország elfoglalását.

   
   

  1919  
  január Károlyi Mihály köztársasági elnök lesz, és Berinkey Dénes kormányt alakít.
  február Törvény a földosztásról.
  március 20. A Vix-jegyzék.
  március 21. A polgári kormány lemondása, az MSZDP KMP egyesülése. Magyarországi Szocialista Párt néven, a Magyarországi Tanácsköztársaság kikiáltása.
  március – április A Forradalmi Kormányzótanács legfontosabb intézkedései az ún. szocializmus bevezetése érdekében.
  április Román és cseh támadás.
  Létrejön az Anti Bolsevista Comité Bécsben, Bethlen István vezetésével.
  május Károlyi Gyula ellenkormányt alakít Aradon.
  május – június Győzelmek a csehek fölött a Felvidéken.
  június 13. Clemenceau második jegyzéke. Kivonulás a Felvidékről.
  június Felkelések a proletárdiktatúra ellen Budapesten és a Duna-Tisza közén.
  július A szegedi ellenkormány megalakulása.
  A Vörös Hadsereg sikertelen támadása a Tiszánál.
  augusztus 1. A Tanácsköztársaság bukása, a Peidl-kormány megalakulása.
  augusztus 4. A román csapatok megszállják Budapestet.
  augusztus 7. A Friedrich-kormány megalakulása.
  október George Russel Clerk Budapestre érkezése.
  november 16. A románok távozása után Horthy bevonul a fővárosba.
  november A Huszár Károly vezette koalíciós kormány megalakulása.

   
   

  1920  
  január Nemzetgyűlési választások.
  március 1. Horthy Miklós kormányzóvá választása. A Simonyi-Semadan-kormány megalakulása.
  június 4. Magyarország aláírja a trianoni békét.
  július Teleki Pál kormányt alakít.
  november Törvény a földreformról.

   
   

  1921  
  március 1921. III. tc. az állami és társadalmi rend hatályosabb védelméről.
  március–április IV. Károly első visszatérési kísérlete.
  április Bethlen István kormányt alakít.
  október IV. Károly második visszatérési kísérlete, a „budaörsi csata”.
  november 6. A nemzetgyűlés megszavazza a Habsburg-ház trónfosztását.
  december Népszavazás Sopron és környékén.
  Megállapodás a kormány és az MSZDP között/Bethlen-Payer-paktum/.

   
   

  1922  
  február Az Egységes Párt létrejötte.
  március Kormányrendelet a választójog szabályozásáról.
  április IV. Károly halála.
  szeptember Magyarország felvétele a Népszövetségbe.

   
   

  1924  
  március Magyarország népszövetségi kölcsönt kap.
  június A pénzügyi stabilizáció kezdete.

   
   

  1926  
  november A felsőház létrehozatala.

   
   

  1927  
  január Az új pénznem, a pengő bevezetése.
  április Magyar-olasz barátsági szerződés kötése.

   
   

  1928 Magyarország csatlakozik a Briand–Kellogg-paktumhoz.

   
   

  1931  
  február A Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt zászlóbontása.
  augusztus A Bethlen-kormány lemondása, és Károlyi Gyula kormányának megalakulása.
  szeptember A statárium életbe léptetése. A biatorbágyi merénylet.

   
   

  1932  
  október Gömbös Gyula kormányának megalakulása, a 95 pontos Nemzeti Munkaterv meghirdetése. Az Egységes Párt átalakítása, fölveszi a Nemzeti Egység Pártja nevet.

   
   

  1933  
  június Gömbös látogatása Hitlernél, majd kereskedelmi egyezmény megkötése.
  július A kormányzói jogkör kiterjesztése.

   
   

  1934  
  február Magyarország felveszi a diplomáciai kapcsolatot a Szovjetunióval.
  március Magyar-osztrák-olasz hármas egyezmény /a római jegyzőkönyv/.

   
   

  1935  
  március Szálasi megalakítja a Nemzeti Akarat Pártját. Bethlen István kilép a NEP-ből.

   
   

  1936  
  október Gömbös halála, Darányi Kálmán kormányalakítása.

   
   

  1937  
  március 15. A Márciusi Front zászlóbontása.
  július A kormányzói jogkör kiszélesítése; az új választójogi törvény alapján a titkos választások bevezetése vidéken is.

   
   

  1938  
  március A Darányi-kormány meghirdeti a fegyverkezési programot /az ún. győri program/.
  május Imrédy Béla kormányának megalakulása.
  Eucharisztikus Kongresszus Budapesten.
  november 3. Az első zsidótörvény elfogadása.

   
   

  1939  
  február Teleki Pál kormányának megalakulása.
  Magyarország csatlakozik az antikomintern paktumhoz.
  március A kormánypárt felveszi a Magyar Élet Pártja nevet.
  A Nyilaskeresztes Párt megalakulása.
  március 13. A magyar hadsereg megkezdi a Kárpátalja visszacsatolását.
  április Magyarország kilép a Népszövetségből.
  május A második zsidótörvény elfogadása.
  A két háború közötti utolsó országgyűlési választások.
  július A Nemzeti Parasztpárt megalakulása.
  szeptember A magyar kormány elutasítja a német csapatok átengedését.

   
   

  1940  
  augusztus 30. A második bécsi döntés.
  november Magyarország csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez.
  december Magyar-jugoszláv barátsági szerződés aláírása.

   
   

  1941  
  április 3. Teleki Pál miniszterelnök halála.
  április 4. Bárdossy László kormányának megalakulása.
  április 11. A magyar csapatok átlépik a volt Jugoszlávia határát.
  június 26. Kassa bombázása.
  június 27. Magyarország belépése a Szovjetunió elleni háborúba.
  július Törvény a nyolcosztályos népiskoláról.
  augusztus A harmadik zsidótörvény.
  december Nagy-Britannia hadat üzen Magyarországnak.
  Magyarország hadat üzen az USA-nak.
  december 25. A Népszava háborúellenes karácsonyi számának megjelenése.

   
   

  1942  
  február közepe Megalakul a Történelmi Emlékbizottság.
  március Kállay Miklós kormányának megalakulása.
  április Megkezdődik a 2. magyar hadsereg kiszállítása a frontra.
  június Az USA hadat üzen Magyarországnak.
  augusztus 20. Horthy István kormányzóhelyettes halála a fronton.

   
   

  1943  
  január 12. –február 9. A második magyar hadsereg pusztulása a Donnál.
  augusztus A balatonszárszói találkozó.
  szeptember Az SZDP és a FKGP közös nyilatkozata a háború folytatása ellen.
  Isztambulban átnyújtják a magyar megbízottaknak az angol kormány előzetes fegyverszüneti feltételeit.
  október A magyar kormány lisszaboni követe útján az előzetes fegyverszüneti feltételek tudomásul vételéről értesíti a szövetségeseket.

   
   

  1944  
  március 18. Horthy és Hitler találkozója Klessheimben.
  március 19. Magyarország német megszállása.
  március A Sztójay-kormány megalakulása.
  május A zsidók deportálásának megkezdése.
  május Megalakul a Magyar Front.
  június Horthy leállította a zsidók deportálását.
  augusztus  25. Szovjet csapatok átlépik az akkori Magyarország határát.
  augusztus 29. Horthy Lakatos Gézát nevezi ki miniszterelnöknek.
  október 11. Magyarország előzetes fegyverszüneti megállapodást ír alá Moszkvában.
  október 15. Horthy kiugrási kísérlete.
  október 16. Szálasi és a nyilasok hatalomátvétele.
  november Megalakul a Magyar Nemzeti Felkelés Felszabadító Bizottsága /vezetője: Bajcsy-Zsilinszky Endre/.
  december 21. Összeül az Ideiglenes Nemzetgyűlés Debrecenben.
  december 22. Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulása Debrecenben, Dálnoki Miklós Béla vezetésével.
  december 24. Megkezdődik Budapest ostroma.
  december 24. Bajcsy-Zsilinszky Endre kivégzése.

   
   

  1945  
  január 20. Fegyverszünet aláírása Moszkvában.
  február 13. Budapest szovjet bevétele.
  április 13. A fegyveres harcok megszűnése Magyarországon.

   
   

  Topográfia

   

  Egyetemes történelem

  Szerbia

  Bosznia-Hercegovina

  Szarajevó

  Marne

  Tannenberg

  Mazuri-tavak

  Galícia

  Lemberg

  Przemyśl

  Belgrád

  Gallipoli

  Dardanellák

  Ypern

  Gorlice

  Verdun

  Somme

  Caporetto

  Jütland

  Piave

  Szentpétervár

  Bukarest

  Breszt-Litvoszk

  Szaloniki

  Padua

  Compiègne

  Versailles

  St. Germain

  Neuilly

  Elzász-Lotaringia

  Saar-vidék

  Rajna-vidék

  Danzig /Gdansk/

  Posen /Poznań/

  Kelet-Poroszország

  Szilézia

  Cseh- és Morvaország

  Dél-Tirol

  Trient /Trento/

  Isztria

  Dalmácia

  Trieszt

  Fiume

  Krajna

  Karintia

  Laibach /Ljubljana/

  Klagenfurt

  Bukovina

  Besszarábia

  Dél-Dobrudzsa

  Makedónia

  Montenegró

  Balti államok

  Riga

  Vilna /Vilnius/

  Kiel

  Weimar

  Washington

  Ruhr-vidék

  Lausanne

  Genf

  Kronstadt

  Locarno

  Marseille

  Madrid

  Nürnberg

  Berlin

  Genova

  Rapallo

  München

  Szudéta-vidék

  Memel-vidék

  Teschen

  Belorusszia

  Ukrajna

  Karélia

  Narvik

  Ardennek

  Dunkerque

  Dover

  Vichy

  Kréta

  Málta

  Tripoli

  Tobruk

  Moszkva

  Pearl Harbor

  Murmanszk

  Baszra

  Harkov

  Sztálingrád

  Baku

  Midway-szigetek

  El-Alamein

  Algír

  Orán

  Casablanca

  Salamon-szigetek

  Szicília

  Salerno

  Kurszk

  Teherán

  Normandia

  Fülöp-szigetek

  Mariana-szigetek

  Auschwitz

  Varsó

  Párizs

  Monte-Cassino

  Iaşi

  Jalta

  Okinava

  Elba

  San Francisco

  Potsdam

  Hirosima

  Nagasaki

  Mandzsúria

   

  Magyar történelem

  Isonzó

  Doberdó

  Turócszentmárton

  Gyulafehérvár

  Kolozsvár

  Zágráb

  Belgrád

  Szatmárnémeti

  Nagyvárad

  Arad

  Székelyföld

  Partium

  Királyhágó

  Bácska

  Bánát

  Baranyai háromszög

   Felvidék – Csallóköz

  Kárpátalja

  Kápolna

  Salgótarján

  Miskolc

  Eperjes

  Kalocsa

  Dunapataj

  Bécs

  Szeged

  Szolnok

  Siófok

  Nyugat-Magyarország /Burgenland/

  Sopron

  Biatorbágy

  Budaörs

  Komárom

  Kassa

  Munkács

  Ungvár

  Észak-Erdély

  Trianon /palota/

  Muraköz

  Szabadka

  Újvidék

  Don

  Voronyezs

  Klessheim

  Isztambul

  Lisszabon

  Debrecen

  Székesfehérvár

  Sopronkőhida

   
   

  Nevek

   

  Osztrák-Magyar Monarchia és Magyarország

  Ferenc József

  Ferenc Ferdinánd

  Tisza István

  IV. Károly

  Károlyi Mihály

  Wekerle Sándor

  Jászi Oszkár

  Vázsonyi Vilmos

  Nagyatádi Szabó István

  Berinkey Dénes

  Garami Ernő

  Kunfi Zsigmond

  Kun Béla

  Garbai Sándor

  Stromfeld Aurél

  Böhm Vilmos

  Peidl Gyula

  Friedrich István

  Huszár Károly

  Horthy Miklós

  Apponyi Albert

  Simonyi-Semadam Sándor

  József főherceg

  Rassay Károly

  Teleki Pál

  Bethlen István

  Peyer Károly

  Károlyi Gyula

  Gömbös Gyula

  Darányi Kálmán

  Imrédy Béla

  Werth Henrik

  Bárdossy László

  Horthy István

  Kállay Miklós

  Keresztes-Fischer Ferenc

  Jány Gusztáv

  Horthy István

  Sztójay Döme

  Lakatos Géza

  Veress Lajos

  Vörös János

  Miklós Béla

  Bajcsy-Zsilinszky Endre

  Tildy Zoltán

  Kiss János

  Szálasi Ferenc

  Apor Vilmos

  Prohászka Ottokár

  Szekfű Gyula

  Hóman Bálint

  Szabó Dezső

  Klebelsberg Kuno

  Németh László

  Kovács Imre

  Szentgyörgyi Albert

  Babits Mihály

  Móricz Zsigmond

  Bartók Béla

  Kodály Zoltán

  József Attila

  Illyés Gyula

   

  Más országokból

  USA

  Wilson, Woodrow

  Ford, Henry

  Dawes, Charles Gates

  Roosevelt, Franklin Delano

  Eisenhower, Dwight David

  Mac Arthur, Douglas

  Truman, Harry

   

  Anglia

  Clerk /George Russell/

  Lloyd George, David

  Mac Donald, Ramsay

  Chamberlain, Nevile

  Churchill, Winston

  Montgomery, Bernard Law

  Attlee, Clement

   

  Franciaország
  Vix, Fernard

  Clemenceau, Georges

  Blum, Leon

  Daladier, Edouard,

  Pétain, Henri-Philippe

  Gaulle, Charles de

   

  Oroszország – Szovjetunió

  II. Miklós cár /Romanov dinasztia/

  Lvov, Georgij Jevgenyijevics

  Kerenszkij, Alexandr Fjodorovics

  Lenin, Vlagyimir Iljics

  Kornyilov, Lavr Georgijevics

  Trockij, Lev Davidovics

  Sztálin, Joszif Visszarionovics

  Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics

  Zsukov, Georgij Konsztantyinovics

  Németország

  II. Vilmos császár

  Ébert, Friedrich

  Stresemann, Gustav

  Hindenburg, Paul von

  Hitler, Adolf

  Weesenmayer, Edmund

  Göring, Hermann

  Ribbentrop, Joachim von

  Göbbels, Joseph Paul

  Rommel, Erwin

  Paulus, Friedrich

   

  Olaszország

  III. Viktor Emanuel

  Mussolini, Benito

  Ciano, Galeazzo

  Badoglio, Pietro

  Orlando, Vittorio Emanuele

   

  Vatikán
  XI. Pius
  XII. Pius /korábban Pacelli bíboros/

   

  Ausztria

  Renner, Karl

  Seipel, Ignaz

  Dollfuss, Engelbert

  Schuschnigg, Kurt

   

  Csehszlovákia

  Masaryk, Thomas

  Beneš, Eduard

  Tiso, Jozef

   

  Románia

  II. Károly

  Brătianu, Ion

  Maniu, Iuliu

  Antonescu, Ion

  Szerb–Horvát–Szlovén Királyság – Jugoszlávia

  Sándor király

  Tito, Josip Broz

  Pavelic, Ante

   

  Lengyelország

  Piłsudski, Jozef

  Sikorski, Wladyslaw

   

  Bulgária

  III. Borisz cár

  Sztambolijszki, Alekszandar

  Dimitrov, Georgi

   

  Spanyolország

  Primo de Rivera, Miquel

  Franco, Francisco

   

  Törökország

  Kemal, Musztafa

   

  India

  Gandhi, Mohandas Karamchand

  Nehru, Dzsaváharlál

   

  Kína

  Szun Jat-szen

  Csang Kaj-sek

  Mao Ce-tung

   

  Perzsia, Irán

  Reza Shah Pahlavi

   

  Japán

  Hirohito császár

  Tanaka, Giichi

  Konoye, Fumimaro

  Tojo, Hideki

   
   
   

  3. MELLÉKLET

   

  SEGÉDLET II.

  TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGIHEZ, FELVÉTELIHEZ

   

  Összeállította: Kaposi József szakértő, Rózsavölgyi Gábor vezető tanár

  Lektorálta: Dr. Salamon Konrád főiskolai tanár, Dr. Horváth Jenő főiskolai tanár

  Készült az Országos Közoktatási Szolgáltató Irodában (1994)

   
   

  Kronológia

   

  Egyetemes történelem

  1945  
  október A Kuomintang és a Kínai Kommunista Párt közötti szakítást követően kirobban a kínai polgárháború.
  október – 1946. október 1-ig 22 német háborús főbűnös pere Nürnbergben.
  az év folyamán A Bretton Woods-i konferencia.
  A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság kikiáltása.
  Lakosságcserék és kitelepítések Kelet-Közép-Európában.
  Enver Hodzsa kommunista hatalomátvétele Albániában.

   
   

  1946  
  január Londonban 51 ország képviselőinek részvételével megnyílik az ENSZ első közgyűlése
  március Churchill Fulton-i beszéde
  nyár-ősz A párizsi békekonferencia tanácskozásai
  október Kirobban a görög polgárháború és tart 1949 októberéig
  az év folyamán Az Olasz Köztársaság kikiáltása.
  Bulgáriában a kommunisták kerülnek hatalomra és kikiáltják a népköztársaságot.
  Franciaországban megalakul a „negyedik köztársaság”.
  Vietnamban a kommunista Ho Si Minh alakít kormányt, majd kirobban az 1954-ig tartó francia-vietnami háború.

   
   

   
   

  1947  
  január 1. Németország amerikai és angol megszállási övezeteit Bizónia néven gazdaságilag egyesítik.
  február 10. A győztes hatalmak aláírják a békeszerződést Finnországgal, Olaszországgal, Romániával, Bulgáriával és Magyarországgal.
  március 12. Truman amerikai elnök kongresszusi üzenete: az Egyesült Államok segítséget ad a kommunizmus ellen küzdő államoknak (Truman-doktrína).
  június 5. Az „Európai Újjáépítési Program”, a Marshall-terv meghirdetése.
  augusztus India független lesz, megalakul Pakisztán.
  szeptember Megalakul a KOMINFORM (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája).
  november Juliu Maniu elítélése Romániában. Mihály királyt lemondatják.
  az év folyamán A bolgár, lengyel, román parasztpártok szétverése.
  Lengyelországban Bierut lesz az államfő és a nem kommunistákat kiszorítják a hatalomból.
  A németek (svábok és szászok) kitelepítése Csehszlovákiából, Lengyelországból és Magyarországról.
  Szlovák-magyar népességcsere.
  Palesztina arab és zsidó részre osztása.
  1948  
  február Kommunista államcsínyt követően Klement Gottwald alakít kormányt Csehszlovákiában.
  április Gherghiu-Dej és a Román Munkáspárt megszerzi a hatalmat Romániában.
  május A Zsidó Nemzeti Tanács Tel-Avivban kikiáltja Izrael államot, az arab országok aznap megtámadják.
  június A berlini válság kezdete (a Szovjetunió lezárja a Berlint nyugati zónákkal összekötő utakat; amerikai légihíd létesül).
  A KOMINFORM pártjai szakítanak a jugoszláv kommunistákkal.
  november A 7 japán háborús főbűnös elítélése és kivégzése.
  az év folyamán Bizóniából Trizónia lesz a francia övezet csatlakozásával.
  Mahatma Gandhi meggyilkolása.
  Bilaterális (kétoldalú) szerződések a szovjet-blokkon belül.
  A 38. szélességi fok mentén kettéosztott Koreában két különböző kormány alakul.
  Megjelenik Orwell 1984 című műve.

   
   

  1949  
  január Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa néven a szovjet blokk hat országa közös gazdasági szervezetet hoz létre.
  április 4. 12 ország részvételével megalakul a NATO.
  május Strasbourgban létrejön az Európa Tanács 13 állam részvételével.
  Amerikai-szovjet megegyezéssel véget ér a berlini blokád.
  Bonn székhellyel megalakul a Német Szövetségi Köztársaság.
  szeptember A Szovjetunió is rendelkezik atombombával.
  október 1. Mao Ce-tung Pekingben a Mennyei Béke kapujánál kihirdeti a Kínai Népköztársaságot.
  október A királypárti erők győzelmével véget ér a görög polgárháború.
  Megalakul a Német Demokratikus Köztársaság.
  az év folyamán Indonézia független lesz.
  Kasmírért indiai-pakisztáni háború robban ki.
  Kommunistaellenes kampány az USA-ban.
  Csang Kaj-sek Tajvanra menekül.

   
   

  1950  
  június Észak-koreai csapatok benyomulnak Dél-Koreába, elkezdődik a koreai háború.

   
   

  1951  
  az év folyamán Kínai megszállja Tibetet.
  Japánnal 48 állam (a Szovjetunió kivételével) békét köt.

   
   

  1952  
  az év folyamán A bonni szerződésben a három szövetséges nyugati hatalom elismeri az NSZK egyenjogúságát (1954-ben lép életbe!).
  Meghal VI. György angol király, II. Erzsébet lép a trónra.
  Az USA-ban tombol a McCarthy-hisztéria, kivégzik a Rosenberg-házaspárt.
  Az amerikaiak hidrogénbombát robbantanak.

   
   

  1953  
  március 5. Sztálin halála.
  június 17. Tömegmegmozdulások Kelet-Berlinben. (A szovjet hadsereg leveri.)
  július A koreai fegyverszünet megkötése Panmindzsonban.
  az év folyamán A szovjetek is hidrogénbombát robbantanak.

   
   

  1954  
  az év folyamán A franciák kapitulálnak Dien Bien Phu-nál, Vietnamban.
  Elkezdődik a szovjet hadsereg felfegyverzése atomfegyverekkel.

   
   

  1955  
  április A „harmadik világ” független államainak bandungi konferenciája.
  május Az NSZK-t felveszik a NATO-ba.
  május 14. Megalakul a Varsói Szerződés.
  május 15. Az osztrák államszerződés: Ausztria független, semleges állam.
  Hruscsov és Bulganyin belgrádi „canossája” Titónál.

   
   

  1956  
  február Az SZKP XX. kongresszusa elítéli a sztálini „személyi kultuszt”.
  április Megszűnik a KOMINFORM.
  június 28. A poznańi felkelés.
  július Az egyiptomi kormány államosítja a Szuezi-csatornát.
  október Kirobban a szuezi válság.
  Izrael megtámadja Egyiptomot, angol és francia beavatkozás.
  A Szovjetunió és Japán megszünteti a hadiállapotot egymással.

   
   

  1957  
  március Franciaország, Olaszország, az NSZK és a BENELUX államok Rómában létrehozzák az Európai Közösséget.
  október A szovjetek fellövik az első mesterséges holdat (szputnyik).
  az év folyamán A Szovjetunió interkontinentális rakétát próbált ki.
  Az Eisenhower-doktrína meghirdetése a közel-keleti beavatkozásról.

   
   

  1958  
  az év folyamán Franciaország új alkotmánya értelmében megalakul az V. köztársaság.
  Kína meghirdeti a „nagy ugrás”-t.

   
   

  1959  
  január A Fidel Castro vezette erők megdöntik a Batista-diktatúrát.

   
   

  1960  
  az év folyamán Az EFTA és az OPEC megalakulása.
  Az U2-s amerikai kémrepülő lelövése.

   
   

  1961  
  április Jurij Gagarin személyében először tesz ember űrutazást.
  A Disznó-öbölben a kubai emigránsok sikertelen akciója.
  június Hruscsov és Kennedy sikertelen bécsi leszerelési tárgyalásai.
  augusztus 13. Az NDK megépíti a „berlini falat”.
  az év folyamán Az OESD megalakul.
  XXIII. János pápa „Mater et magistra” enciklikájában újrafogalmazta az egyház tanítását több fontos szociális kérdésre vonatkozóan.

   
   

  1962  
  október-november A kubai rakétaválság.
  az év folyamán Összeül a II. Vatikáni Zsinat XXIII. János, majd 1963-tól VI. Pál elnökletével.

   
   

  1963  
  augusztus 5. Az USA, Nagy-Britannia és a Szovjetunió aláírják az atomcsend egyezményt Moszkvában.
  november J. F. Kennedy amerikai elnök meggyilkolása Dallasban.

   
   

  1964  
  augusztus A tonkini incidens.
  A vietnami-amerikai háború kezdete.

   
   

  1965  
  az év folyamán Az amerikai Gemini-4 egyik űrhajósa űrsétát tesz.
  Befejeződik a Vatikáni Zsinat. A latin helyett a nemzeti is lehet a liturgia nyelve.

   
   

  1966  
  az év folyamán Kínában meghirdetik a „kulturális forradalmat”.

   
   

  1967  
  június A harmadik ún. hat napos arab-izraeli háború.
  az év folyamán Megalakul az Európai Közösség.

   
   

  1968  
  június Megjelenik a „kétezer szó” című nyílt levél Csehszlovákiában.
  augusztus 20-21. A Varsói Szerződés öt tagországának katonai intervenciója véget vet az „emberarcú szocializmus” kísérletnek.
  az év folyamán Baloldali – elsősorban diák- – megmozdulások Párizsban, Németországban és az USA-ban.

   
   

  1969  
  június 21. Neil Armstrong személyében az első ember lép a Holdra.

   
   

  1970  
  az év folyamán Megkezdődnek a SALT-tárgyalások Bécsben.
  Véres események a gdanski Lenin Hajógyárban.

   
   

  1972  
  az év folyamán Nagy-Britannia, Írország, Dánia csatlakozása az EGK-hoz.
  Brezsnyev és Nixon aláírja a SALT-I megállapodást.

   
   

  1973  
  szeptember Chilében katonai puccs dönti meg a szocialista kormányt.
  Meggyilkolják Salvador Allende köztársasági elnököt.
  az év folyamán Franco diktátor halála, a spanyol demokrácia visszaállításának kezdete.

   
   

  1976  
  az év folyamán Vietnam egyesül, Saigont Ho Si Minh-városra keresztelik.

   
   

  1977  
  az év folyamán Csehszlovák értelmiségek útjára indítják a Charta ’77-et.

   
   

  1978  
  az év folyamán II. János Pál néven több mint 400 év után nem olasz, hanem lengyel pápát választanak a katolikus egyház fejévé Rómában.

   
   

  1979  
  július Brezsnyev és Carter aláírják a SALT-II egyezményt.
  december A szovjet csapatok bevonulnak Afganisztánba.
  az év folyamán Vietnam elfoglalja Kambodzsát.
  Kínai-vietnami határháború.
  Iránban lezajlik az „iszlám forradalom”.
  Nicaraguában a Sandinista mozgalom megdönti a diktatúrát.

   
   

  1980  
  az év folyamán Rhodésia független állam lesz Zimbabwe néven.
  A moszkvai olimpiát számos nyugati ország: USA, NSZK, Japán és mások bojkottálják Afganisztán és Kuba miatt.
  Válságban jut a LEMP, óriási sztrájkhullám Lengyelországban.
  Lech Walesa vezetésével megalakul a Szolidaritás.
  Kitör az irak-iráni öbölmenti háború.

   
   

  1981  
  az év folyamán Merényletet követnek el Rómában II. János Pál ellen.

   
   

  1982  
  az év folyamán A Falkland- (Malvin-)szigetek birtokáért kirobban a háború Argentína és Nagy-Britannia között.

   
   

  1983  
  az év folyamán 35 európai ország képviselői lemondanak az erő alkalmazásáráról madridi EBEÉ záróértekezleten.
  A szovjet légierő lelő egy dél-koreai utasszállító gépet.

   
   

  1984  
  az év folyamán Az USA űrfegyverkísérleteket hajt végre.
  A „keleti blokk” országai – Románia és Jugoszlávia kivételével – bojkottálják a Los Angeles-i nyári olimpiát.

   
   

  1985  
  március M. Sz. Gorbacsov lesz a Szovjetunió Kommunista Pártja főtitkára.
  május A brüsszeli Heysel stadionban angol és olasz szurkolók tömegverekedése több tucat áldozatot követel.

   
   

  1986  
  április Tragédia a csernobili atomerőműben.

   
   

  1987  
  december Gorbacsov és Reagan rakéta-leszerelési egyezménye.

   
   

  1988  
  az év folyamán Ceauşescu településrendezési terve napvilágot lát.
  Kivonják a szovjet csapatokat Afganisztánból.
  Sztrájkok Lengyelországban.
  Tüntetések Csehszlovákiában.

   
   

  1989  
  május Magyarország megkezdi a „Vasfüggöny” lebontását.
  június Vérfürdő a pekingi Tienanmen téren.
  augusztus Lengyelországban a Szolidaritás adja a miniszterelnököt. (A keleti blokkban 40 év óta az első nem kommunista!)
  november A berlini fal lebontása.
  A „bársonyos forradalom” Csehszlovákiában.
  Zsivkov leváltása Bulgáriában.
  december A véres temesvári események.
  A bukaresti fordulat, Ceausescu megbuktatása és kivégzése.
  Ion Iliescu kerül hatalomra.

   
   

  1990  
  október Németország újraegyesülése.
  az év folyamán Demokratikus változások Bulgáriában, a balti államokban és Mongóliában.
  Csehszlovákiából Cseh- és Szlovák föderáció jön létre.
  Súlyos magyarellenes zavargások Marosvásárhelyen.
  A balti államok, Ukrajna, Belorusszia, Moldova önállósulása.
  Horvátország, Szlovénia majd Bosznia-Hercegovina elszakadása Jugoszláviától.
  Puccskísérlet Gorbacsov ellen.
  Irak okkupálja Kuvaitot.

   
   

  1991  
  február Kitört az „Öböl-háború”.
  az év folyamán Megszűnik a Szovjetunió, létrejön a Független Államok Közössége.
  Balkánon a nagyszerb – későbbi nagyhorvát – törekvések miatt háború robban ki előbb Horvátországban, majd Boszniában.

   
   

  1992  
  az év folyamán Csehország és Szlovákia két külön állam lesz.
  12 év után Bill Clinton személyében újra Demokrata párti elnököt választanak az USA élére.

   

  Magyar történelem

  1945  
  március 17. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány földreform-rendelete.
  április Az ún. Kassai kormányprogram (Beneš-dekrétum) a kollektív bűnösség elve alapján megfosztja a csehszlovákiai magyarokat az állampolgárságuktól.
  június Dálnoki Miklós Béla és Vorosilov marsall (SZEB) aláírják a 200 millió dolláros jóvátételi egyezményt.
  augusztus 50 000 szerb család betelepítése a Vajdaságba.
  október Törvényhatósági választások Budapesten.
  november 4. Nemzetgyűlési választások.
  november A Tildy-kormány megalakulása

   
   

  1946  
  január Megkezdődik a magyarországi németek kitelepítése.
  február 1. A köztársaság kikiáltása.
  február Nagy Ferenc miniszterelnök lesz.
  Lakosságcsere-egyezmény hazánk és Csehszlovákia között.
  március A Baloldali Blokk megalakulása. Szálasi Ferenc és társainak kivégzése.
  június A Szlovák Nemzeti Tanács rendelete a reszlovakizálásról.
  A szénbányák államosítása.
  augusztus 1. A forint bevezetése.
  november A legnagyobb nehézipari üzemek államosítása.
  az év folyamán Rajk László belügyminiszter feloszlatja a Cserkészszövetséget és a KALOT-ot. Az amerikaiak visszaadják az MNB aranykészletét. Megalakul a NÉKOSZ.

   
   

  1947  
  január A Belügyminisztérium közleménye a Magyar Testvéri Közösség összeesküvéséről.
  február 10. Párizsban a nagyhatalmak aláírják Magyarországgal a békeszerződést.
  február 25. Kovács Bélát elhurcolják a szovjet hatóságok.
  május Nagy Ferenc miniszterelnököt emigrációba kényszerítik. Dinnyés Lajos lesz a miniszterelnök.
  július 1. A 3 éves terv elfogadása.
  augusztus 31. Országgyűlési választások.
  szeptember A bankok államosítása.
  november A belügyminiszter feloszlatja a Magyar Függetlenségi Pártot.

   
   

  1948  
  április A 100-nál több munkást foglalkoztató üzemek államosítása.
  június 12. Az MKP és az SZDP egyesülése, létrejön az MDP.
  június Az egyházi iskolák államosítása.
  július Tildy Zoltán lemondatása, Szakasits Árpád lesz a köztársasági elnök, Dobi István a miniszterelnök.
  december 26. Mindszenthy József bíboros esztergomi érsek letartóztatása.

   
   

  1949  
  január Magyarország is részt vesz a KGST megalakításában.
  március 15. Megalakul a Magyar Függetlenségi Népfront.
  május Az első „népfrontos” országgyűlési választások.
  augusztus Az új „népi demokratikus” alkotmány elfogadása.
  szeptember Halálra ítélik és kivégzik Rajk Lászlót, és társait. Törvény az első 5 éves tervről.
  december Rendelet a 10 munkásnál többet foglalkoztató és a külföldi tulajdonban lévő üzemek államosításáról.

   
   

  1950  
  április Szakasits Árpád köztársasági elnök letartóztatása.
  augusztus A kormány és a katolikus püspöki kar megállapodása.
  október Tanácsválasztások.

   
   

  1952  
  az év folyamán A házingatlanok államosítása. A begyűjtési rendelet. Dobi István lesz az Elnöki Tanács elnöke, Rákosi Mátyás a miniszterelnök. A XV. nyári olimpián Helsinkiben 16 aranyéremmel minden idők legnagyszerűbb olimpiai sikerét értük el.

   
   

  1953  
  március 5. Sztálin halála.
  június 27-28. Az MDP KV „júniusi” határozata a hibák javításáról.
  július Nagy Imre lesz a miniszterelnök.
  november Az „évszázad mérkőzése” Londonban, Magyarország-Anglia 6:3.
  az év folyamán Az „új szakasz” politikájának meghirdetése. Kitelepítések és büntetőtáborok megszüntetése. Ki lehet lépni a termelőszövetkezetekből és feloszthatók.

   
   

  1954  
  július A berni labdarúgó világbajnoki döntőn elszenvedett vereségünk miatt utcai tüntetések vannak Budapesten.
  október A Hazafias Népfront alakuló kongresszusa.

   
   

  1955  
  április Hegedűs András lesz a miniszterelnök.
  május A részvételünkkel megalakul a Varsói Szerződés.
  december Magyarországot felveszik az ENSZ-be.

   
   

  1956  
  március-június A Petőfi-kör tevékenysége.
  július Rákosi helyett Gerő lesz MDP KV főtitkára.
  október 6. Rajk és társainak ünnepélyes temetése.
  október MDP küldöttség Jugoszláviában.
  október 22. Diákgyűlések a budapesti, miskolci, pécsi, soproni, szegedi egyetemeken. Megszületik a 16. pont.
  október 23. A tüntetés, a forradalom kezdete. A Petőfi szobornál, a Bem szobornál és a Parlamentnél lejátszódó események. Harc a Rádiónál és a Sztálin szobor ledöntése.
  október 24. Az első szovjet beavatkozás, a szabadságharc kezdete. Nagy Imre lesz a miniszterelnök.
  október 25. A Parlament előtti vérengzés. Kádár János lesz az MDP KV főtitkára.
  október 26. A mosonmagyaróvári vérengzés.
  október 28. Nagy Imre a felkelők mellé áll és a nemzeti forradalomnak nyilvánítja az eseményeket. Tárgyalások kezdődnek a szovjet csapatok kivonásáról. Az ÁVH feloszlatása.
  október 30. A felkelők elfoglalják az MDP Köztársaság téri székházát. Mindszenthy bíboros érsek kiszabadítása Felsőpetényből. A koalíciós kormányzás helyreállítása.
  október 31. Koalíciós kormány alakul.
  november 1. Magyarország kilép a Varsói Szerződésből. Megalakul az MSZMP. Kádár János a Szovjetunióba távozik.
  november 3. Újjáalakul a koalíciós kormány. Katonai tárgyalások kezdődnek a szovjet csapatok kivonásáról. Mindszenty rádióbeszéde. Maléter Pál vezette küldöttséget az NKVD letartóztatja.
  november 4. Megindul a „Forgószél” hadművelet. A második beavatkozás. Megalakul a Kádár-féle Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány. Nagy Imre és társai a jugoszláv nagykövetségre menekülnek.
  november A Nagy-Budapesti Központi Munkástanács megalakulása. Nagy Imre és társainak Romániába internálás. Általános sztrájk.
  december A salgótarjáni vérengzés. Letartóztatások. Rögtönítélő bíráskodás bevezetése.

   
   

  1957  
  május Magyar-szovjet egyezmény a hazánkban állomásozó szovjet csapatok jogi helyzetéről.
  június Megkezdik tevékenységüket a népbíróságok.
  szeptember Az ENSZ napirendre tűzi a magyar kérdést.

   
   

  1958  
  június 16. Nagy Imre és társainak kivégzése.

   
   

  1959  
  december Az ENSZ elmarasztaló határozatot hoz a Szovjetunió és Magyarország ellen.
  az év folyamán Nagy ütemben elkezdődik a termelőszövetkezetek szervezése. Az Állami Egyházügyi Hivatal felállítása.

   
   

  1961  
  az év folyamán A téeszesítés befejezése.

   
   

  1962  
  az év folyamán Az MSZMP VIII. Kongresszusa. „A szocializmus alapjainak lerakása.” Az ENSZ leveszi a magyar kérdést napirendjéről.

   
   

  1963  
  az év folyamán Általános közkegyelem a politikai foglyok részére. Ekkor szabadul börtönéből Bibó István.

   
   

  1968  
  január 1. Életbe lép az „új gazdasági mechanizmus”.
  augusztus 21. Magyarországnak részt kell venni a Csehszlovákia elleni katonai akcióban.

   
   

  1970  
  az év folyamán A budapesti metró első vonalának felavatása.

   
   

  1971  
  az év folyamán Mindszenthy József elhagyhatja az amerikai nagykövetséget és Rómába távozik.

   
   

  1974  
  az év folyamán Kormánydöntés Bős-Nagymarosról.

   
   

  1975  
  az év folyamán Lázár György lesz a miniszterelnök.
  Resztalinizálás az állami pártvezetésben.

   
   

  1978  
  január 6. Az Egyesült Államok kormánya visszaadta Magyarországnak a Szent Koronát és a koronázási jelvényeket.

   
   

  1984  
  az év folyamán A Szovjetunió nyomására Magyarországnak bojkottálnia kell a Los Angeles-i olimpiát.

   
   

  1984  
  az év folyamán Az MSZMP utolsó „teljes” kongresszusa irreális gazdasági célkitűzéseket fogalmaz meg. Az első többjelöltes országgyűlési és tanácstagi választások a „szocialista rendszerben”.

   
   

  1987  
  szeptember 27. Lakiteleken megalakul a Magyar Demokrata Fórum, az első legális ellenzéki tömörülés

   
   

  1988  
  május Az MSZMP pártértekezlete. Kádár helyett Grósz Károly a főtitkár.
  november Megalakul Németh Miklós kormánya.
  az év folyamán Megalakul a FIDESZ, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd belőle az SZDSZ. Újjáalakul a FKGP, a KDNP és az SZDP. Létrejön a Történelmi Igazságtétel Bizottsága (TIB).

   
   

  1989  
  január Pozsgay Imre 1956-ot „népfelkelésnek” nevezi.
  március Megalakul az Ellenzéki Kerekasztal.
  június 16. Nagy Imre és mártírtársai gyászszertartása a Hősök terén.
  szeptember Az NDK állampolgárok előtt megnyitjuk a nyugati határunkat. Megállapodás az Ellenzéki Kerekasztal és az MSZMP között.
  október Az MSZMP XIV. Kongresszusa feloszlatja a pártot. Létrejön a Magyar Szocialista Párt (MSZP).
  az év folyamán Az időközi választásokon négy ellenzéki bekerül a parlamentbe.

   
   

  1990  
  március 25-április 8. Az első szabad választások 1947 óta. Két fordulós országgyűlési képviselőválasztások.
  május Megalakul Antall József kormánya.
  augusztus Göncz Árpád lesz a köztársasági elnök. Ismét történelmi címer az ország hivatalos jelképe.

   
   

  1991  
  június 19. Helyreáll a szuverenitásunk. Az utolsó szovjet katona is elhagyja Magyarország területét.
  az év folyamán Felmondjuk (és meg is szűnik) a Varsói Szerződés és a KGST.

   
   

  Topográfia

   

  Egyetemes történelem[12]

   

  Washington

  Lisszabon

  Kassa

  Nürnberg

  Fulton

  London

  Párizs

  Németország megszállási övezetei

  Berlin

  Arab és zsidó Palesztina

  Izrael

  Pakisztán

  Koreai NDK és Köztársaság

  Panmindzson

  Moszkva

  Strasbourg

  Bonn

  Peking

  Tajvan (Formosa)

  Tibet

  Nevada

  Dien Bien Phu

  Saigon

  Bandung

  Bécs

  Belgrád

  Bagdad

  Szuez

  Havanna

  Disznó-öböl

  Róma

  Dallas

  Prága

  Bogota

  Gdansk

  Santiago

  Madrid

  Helsinki

  Tonkini-öböl

  Hanoi

  Kabul

  Falkland-szigetek

  Granada

  Los Angeles

  Csernobil

  Szófia

  Bukarest

  Temesvár

  Pretória

  Marosvásárhely

  Ukrajna

  Belorusszia

  Moldva

  Litvánia

  Észtország

  Lettország

  Horvátország

  „Kis” Jugoszlávia

  Szlovénia

  Bosznia-Hercegovina

  Szarajevó

  Macedónia

  Kuvait

   
   

  Nevek

   

  Egyetemes történelem

  Albánia

  Hodzsa, Enver

   

  Algéria

  Ben Bella, Ahmed

  Bumedien, Hourari

   

  Amerikai Egyesült Államok

  Truman, Harry

  Marshall, George

  McCarthy, Joseph Raymond

  Mac Arthur, Douglas

  Eisenhower, Dwight

  Szilárd Leó

  Teller Ede

  Rosenberg, Ethel és Julius

  Dulles, John Foster

  Kennedy, John Fitzgerald

  Kennedy, Robert Francis

  Johnson, Lyndon B.

  King, Martin Luther

  Nixon, Richard

  Armstrong, Niel

  Kissinger, Henry

  Carter, Jimmy

  Reagan, Ronald

  Bush, George

  Clinton, Bill

   

  Ausztria

  Renner, Karl

  Waldheim, Kurt

   

  Bulgária

  Dimitrov, Georgi

  Petkov, Nikola

  Zsivkov, Todor

   

  Chile

  Allende, Salvador

  Pinochet, Alfonso

   

  Csehszlovákia / és jogutódjai

  Beneš, Eduard

  Gottwald, Klement

  Dubček, Alexander

  Palach, Jan

  Havel, Vaclav

  Meciar, Miroslav

  Duray Miklós

   

  Dél-Afrikai Köztársaság

  Botha, Pieter Willem

  Mandela, Nelson

   

  Egyiptom

  Nasszer, Gamallabd el

  Szadat, Anvar

  Gáli, Butrosz

   

  Franciaország

  De Gauelle, Charles

  Miterrand, Francois

  India

  Gandhi, „Mahatma” Nohandász Karamcsand

  Nehru, Pandit Dzsavarharlal

   

  Indonézia

  Szukarno, Ahmed abdul Rahman

   

  Irak

  Husszein, Szaddam

   

  Irán

  Pahlavi, Reza

  Khomeini, ruhhollah

   

  Izrael

  Ben Gurion, David

   

  Japán

  Hirohito, Akira

  Josida Sigaru

   

  Jugoszlávia / és jogutódai

  Tito, Joszip Broz

  Gyilasz, Milovan

  Milosevics, Szlobodan

  Tudjman, Franjo

  Izetbegrovics, Alija

  Ágoston András

   

  Kambodzsa

  Szihanuk, Norodom

   

  Kína

  Csang Kaj-sek

  Mao Ce-tung

  CsouEn-laj

  Teng Hsziao-ping

   

  Korea

  Kim Ir Szen

  Li Szin Man

   

  Kuba

  Castro, Fidel

  Guevarra, Ernesto „Che”

   

  Lengyelország

  Bierut, Boleslaw

  Gomulka, Wladyslaw

  Wałęsa, Lech

  Jaruzelski, Wojciech

   

  Líbia

  Kadhafi, Moamer el

  Mongólia

  Cedenbal, Jumzsagijn

   

  Nagy-Britannia

  VI. György

  II. Erzsébet

  Churchill, Winston Leonard Spencer

  Thatcher, Margaret

  Németország, ill. jogelődjei

  Adenauer, Konrad

  Pieck, Wilhelm

  Brandt, (Herbert Karl) „Willy”

  Uhlbricht, Walter

  Dutschke, Rudolf „Vörös Rudi”

  Honecker, Erich

  Kohl, Helmut

   

  Norvégia

  Trygve Lie

   

  Olaszország

  III. Viktor Emánuel

  De Gasperi, Alcide

  Moro, Aldo

  Berlingver, Enrico

   

  Románia

  II. Mihály király

  Maniu, Iuliu

  Gheorghiu-Dej, Gheroghe

  Groza, Petru

  Ceasescu, Nicoale és Elena

  Iliescu, Ion

  Tőkés László

  Sütő András

   

  Spanyolország

  Franco, Francisco

  János Károly király

   

  Svédország

  Hammarskjöld, Dagmr

  Palme, Olof

   

  Szovjetunió, ill. jogutódai

  Sztálin, Joszif Visszarionovics

  Molotov, Vjacseszlav Mihajlovics

  Berija, Lavrentyij Pavlovics

  Hruscsov, Nyikita Szergejevics

  Andropov, Jurij Vlagyimirovics

  Gagarin, Jurij Alekszejevics

  Brezsnyev, Leonyid Iljics

  Gromiko, Andrej Andrejevics

  Gorbacsov, Mihail Szergejevics

  Sevarnadze, Eduard

  Jelcin, Borisz Nyikolajevics

   

  Vatikán

  XXIII. János

  VI. Pál

  II. János Pál (Karol Wojtyla)

   

  Vietnam

  Ho Si Minh

   

   

  Magyar történelem

  Dálnoki Miklós Béla

  Gyöngyösi János

  Vorosilov, Kliment

  Nagy Imre

  Tildy Zoltán

  Dobi István

  Vas Zoltán

  Rákosi Mátyás

  Gerő Ernő

  Kovács Béla

  Szakasits Árpád

  Kéthly ASnna

  Peyer Károly

  Kovács Imre

  Veres Péter

  Erdei Ferenc

  Varga Béla

  Sulyok Dezső

  Schlachta Margit

  Pfeiffer Zoltán

  Barankovics István

  Balogh István

  Marosán György

  Farkas Mihály

  Kádár János

  Grősz József

  Révai József

  Mindszenthy József

  Hegedűs András

  Losonczy Géza

  Donáth Ferenc

  Maléter Pál

  Király Béla

  Piros László

  Szilágyi József

  Lukács György

  Kopácsi Sándor

  Szabó János

  Pongrácz Gergely

  Angyal István

  Nickelsburg László

  Dudás József

  Bibó István

  Szigethy Attila

  Mikojan, Anasztáz

  Szuszlov, Mihail

  Rácz Sándor

  Münnich Ferenc

  Nyers Rezső

  Fehér Lajos

  Acél György

  Fock Jenő

  Losonczi Pál

  Lázár György

  Grósz Károly

  Németh Miklós

  Pozsgay Imre

  Szűrös Mátyás

  Horn Gyula

  Antall József

  Szabad György

  Göncz Árpád

   
   
   

  4. MELLÉKLET

   

  A KÖZÉPISKOLA TÖRTÉNELEMTANKÖNYVEI (1988–1995)

   

  • Jóvérné Szirtes Ágota (1988): Történelem a gimnázium IV. osztálya számára. A legújabb kor. Ötödik kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 229 p.
  • Jóvérné Szirtes Ágota – Sipos Péter (1989): Történelem a gimnázium IV. osztálya számára 1914–1945 (!). Hatodik, átdolgozott kiadás. Tankönyvkiadó, Budapest, 174 p.
  • Magyar Lajos Alapítvány munkaközössége: Történelem IV. 1944–1990. Szerk. Borsányi György. Felelős szerk. Benkes Mihály. A középfokú iskolák számára. Tankönyvkiadó, Budapest, 1991. 190 p.
  • Magyar Lajos Alapítvány munkaközössége (Benkes Mihály, Borsányi György, Kende János, Krausz Tamás, Ravasz István, Sipos Péter): Történelem IV. 1914–1945. Szerk. Borsányi György és Benkes Mihály. Cégér Kiadó, Budapest, 1992. 252 p.
  • Magyar Lajos Alapítvány munkaközössége: Történelem IV. 3. kiadás. Cégér Kiadó, Budapest, 325 p.
  • Salamon Konrád (1994): Történelem IV. a középiskolák számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 279 p.
  • Salamon Konrád (1995): Történelem IV. a középiskolák számára. Átdolgozott kiadás. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1995. 279 p.
  • Magyar Lajos Alapítvány munkaközössége (Benkes Mihály, Borsányi György, Kende János, Krausz Tamás, Ravasz István, Ripp Zoltán, Rozsnyói Ágnes, Sipos Péter, Standeiszky Éva, Szanka László, Székely Gábor): Történelem IV: 1914–1994. Szerk. Jóvérné Szirtes Ágota, Sipos Péter, Székely Gábor. 4. átdolgozott kiadás. Cégér Kiadó, Budapest, 1995. 402 p.
  • Lator László, ifj. (1995): Történelem a középiskolák IV. osztálya számára. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 252 p.

   
   
   

  ABSTRACT

   References from the recent past of our history teaching V.

   Kaposi, József: Between two curricula

   Topics and Study Aids I-II for the school-leaving exam and university admission in history 1993/1994

    One of the most interesting and most promising periods of history teaching in Hungary were the few years before and after the change of system. This period, with its transitional nature and lack of regulation, „produced” many new professional approaches and initiatives, as well as principles that have defined history teaching for the past 30 years, professional workshops, exemplary teachers and textbook authors. While the documents presented here as sources had the stated intention of serving the smooth implementation of the 1994 school-leaving and admissions examinations, they show well the way of thinking and practice of history teaching at the time, as well as the intentions and possibilities of educational policy during the period in terms of renewing and modifying the content of history teaching.

     
     

    JEGYZETEK

     [1] Vö. Závodszky Géza (1993): Nemzeti előítéletesség és internacionalizmus. Sztereotípiák, előítéletek a magyar történelemtankönyvekben (1949–1989). Iskolakultúra, 3. évf. 15–16. 7–14.

     [2] Báthory Zoltán (2001) Maratoni reform. Ökonet Kiadó, Budapest.

     [3] Kivételként tekinthetünk a Történettudományi Intézet történészei által kiadott Magyarok Európában sorozatra: Engel Pál (1990): Beilleszkedés Euróba a kezdetektől 1440-ig; Szakály Ferenc (1990): Virágkor és hanyatlás 1440-1711; Kosáry Domokos (1990): Újjáépítés és polgárosodás 1711-1867. Mind: Háttér Lap-és Könyvkiadó. Jellemző azonban, hogy éppen a Glatz Ferenc által ígért utolsó kötet sohasem készült el.

     [4] Engel Pál történész ironikusan nevezte a teleologikus és utópisztikus történelemfelfogás leegyszerűsítő gyakorlatát „folyamatológiának”. Idézi pl.: Herber Attila (2010): A történelemi tudat formálásának eszköztára a rendszerváltozás előtti tankönyvekben. In: Történelemtanítás, (XLV.) Új folyam I. évf. 4. sz.
     https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2010/12/herber-attila-a-tortenelemi-tudat-formalasanak-eszkoztara-a-rendszervaltas-elot-ti-tankonyvekben-01-04-03/ (Letöltés: 2023. szept. 4.)

     [5] Például a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata (MTT TT) által szervetett Békásmegyeri Konferenciák, vagy az 1989-ben alakult új tanári egyesület, a Történelemtanárok Egylete (TTE) által szervezett rendezvények.

     [6] Engel Pál – Szakály Ferenc – Kosáry Domokos (1993): Vezérfonal az egyetemes és magyar történelem tanításához. Szerk. Glatz Ferenc – Burucs Kornélia. História könyvtár 1. MTA Történettudományi Intézet, Budapest.

     [7] Az OKSZI 1999-ben felvette Kiss Árpád nevét, így lett belőle KÁOKSZI, majd 2003-ban az Országos Közoktatási és Értékelési Központ (OKÉV) bázisán létrehozott Oktatási Hivatal része lett.

     [8] Pl. Módszertani lapok. Történelem, 1994-2003. Főszerkesztő: Závodszky Géza.

     [9] Tájékoztató a gimnáziumi és szakközépiskolai történelem érettségi vizsga témaköreinek kiadásáról. (48000/1993. X.) Művelődési Közlöny, 37. évf. 29. sz. (nov. 4.) 1530-1531.

     [10] Helyesbítések. Művelődési Közlöny 1993. 37. évf. 33. sz. 1658. Szilágyiné dr. Szemkeő Judit helyettes államtitkár az áthúzott részt törölte a Témakörök 25. pontjából.

     [11] Bár a Művelődési Közlöny 1993. évi 33. számában Szilágyiné dr. Szemkeő Judit helyettes államtitkár A forradalom és szabadságharc kivételével törölte a Témakörök 25. pontját, de a Segédlet II. ezt figyelmen kívül hagyta.

     [12] Az 1945-90 közötti magyar történelemre vonatkozóan nem készült topográfia.

      

     A cikk letölthető:
     A cikk letöltése pdf-ben

     Ugrás a cikk elejére