Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

 

(folyóiratszám: 2023. évi 3.)
(hivatkozási azonosító: 14-03-08)

 

Bevezetés

Problémafelvetés, a kutatás relevanciája

Chris Park nyomán kijelenthető, hogy a vallásföldrajz a civilizációs konfliktusok szaporodásával párhuzamosan világszerte visszatér a földrajz perifériájáról a geográfia fő ágai közé.[2] A földrajzosok világszerte kezdik felfedezni a vallás és a spiritualitás szerepét anyagi, szervezeti és geopolitikai téren egyaránt.[3] Megjegyzendő, hogy a fenti kijelentések értelemszerűen azt is jelentik, hogy az eddig a nyugati világban sem foglalt el számottevő helyet.[4] Többek között ezért is beszél Samuel Huntington ezzel kapcsolatban a vallások reneszánszáról.[5] Ceri Peach szerint „a vallás úgy tűnik, hogy arra van rendeltetve, hogy a 21. század első évtizedében a társadalomföldrajzi kutatások új területévé váljék.”[6] Olyannyira igaz ez, hogy legújabban már a kritikai földrajz érdeklődési körében megjelent a feminista vallásföldrajz is.[7] Aktualitása napjainkban is megkérdőjelezhetetlen.[8]

 

A vallásföldrajz megközelítése – elméleti alapvetés

A vallásföldrajz „a föld népességének vallás szerinti megoszlásával, vallási hovatartozásával, a különböző térségek, országok vallási viszonyaival, továbbá a természeti-társadalmi jelenségek és a vallások (vallási nézetek, szerveződések) kölcsönös kapcsolataival, térségi problémáival foglalkozik”.[9] A meghatározás tágan értelmezi a diszciplína területét, így földrajzi szempontból nem teljesen releváns. Más, szociálgeográfiai megközelítés szerint a vallásföldrajz a vallás vagy a vallási tanítások térbefolyásoló szerepével foglalkozik.[10] Ezen meghatározás viszont túl szűken szemléli a vallásföldrajzot, így kiegészítésre szorul.

Nem visznek előre a vallástudományi megközelítések sem. Karl Hoheisel szerint a vallások és a földrajzi térség közötti kölcsönös összefüggéseket tanulmányozza a vallásföldrajz.[11] Ezt a kissé semmitmondó megállapítást kívánja árnyalni Horváth Pál is, amikor azt állítja: a vallásföldrajz „tárgyának, a hit világának döntően térbeli és mennyiségi vizsgálatát fogjuk tekinteni, mindazoknak a természet- és társadalomföldrajzi tényezőknek a közegében, amelyek a vallási valóságot a múltban és a mában is körülveszik[12]

A fenti problémák miatt megfelelő középútnak tűnik Gisbert Rinschede klasszikusnak tekinthető meghatározása: a vallásföldrajz a kölcsönös vallás/tér-kapcsolattal foglalkozik, azaz a vallások befolyásával a földrajzi környezetre és fordítva, a természeti, kulturális, szociális és technikai környezet befolyásával a vallási elképzelésekre.[13] A vallásföldrajzi kutatások feloszthatóak általános, ágazati (felekezeti), regionális és történeti szempontból.[14]

 

1. ábra: A vallásföldrajzi kutatások felosztása

 

 

A fejlesztés relevanciája

Mindezek fényében a vallásföldrajzi jellegű kutatások relevanciája talán megkérdőjelezhetetlen, mindazonáltal a középiskolai oktatásban való szélesebb alkalmazása indoklásra szorulhat. Leszögezendő, hogy nem kizárólagosságra törekvő, egyedül alkalmazható megközelítés, hanem csupán egy eszköze lehet a diákok interkulturális nevelésének; a tolerancia, többszempontú megközelítés képességének kialakítása, a kultúrák, civilizációk közti párbeszéd, a tolerancia fejlesztése érdekében.

Nem csupán alap, sokkal inkább alkalmazott kutatás: a vallásföldrajzi ismeretek, szemlélet alkalmazása a középiskolai oktatásban. Ennek létjogosultságát bizonyíthatja a vallásföldrajz par excellence interdiszciplináris jellege, alkalmassága a kultúrák iránti nyitottság elmélyítésére, nem utolsó sorban a tantestületeken belüli hálózatosodás erősítésére.

 

A vallásföldrajz relevanciája a középiskolai oktatásban

A vallásföldrajz középiskolai oktatásba történő implementációjához az aktuális oktatáspolitikai alapdokumentumok alapján szükséges felmérni a kérdéskör relevanciáját, alkalmazási lehetőségeit.

A kutatás elvi alapjait a szövegelemzésnek a pedagógiai gyakorlatban betöltött szerepe adhatja.[15] Ugyanakkor a tantervek szövegelemző vizsgálata is előfordul, mind a nemzetközi,[16] mind a hazai[17] szakirodalomban. Mindezek alapján megállapítható, hogy a szövegelemzés alkalmas a tantervek vizsgálatára. Így megfogalmazhatóak a kutatói kérdések: (1) mely vallási tartalmak, (2) milyen mintázatban és (3) milyen háttérrel, milyen kontextusban jelennek meg a középiskolai kerettantervekben?

 

Adatok, módszerek

A vizsgálat a 2020-as NAT-hoz kapcsolódó középiskolai kerettantervek[18] tartalomelemzése, vagyis „az üzenet jellemzőinek szisztematikus, objektív, mennyiségi elemzése”.[19] Az elemzés a kerettantervek teljes szövegére kiterjedt, azonban a mintába csak azok a kerettantervek (adatrögzítési egységek) kerültek be, melyekben a vallási jellegű manifesztált tartalmak közül bármelyik megtalálható.

A tartalomelemzés során a szöveget mérhetővé, elemezhetővé kell tenni[20] azáltal, hogy az egyes állításokat kigyűjtve vizsgálati kategóriákat hozunk létre, így az adatgyűjtés során az első lépés a kulcsszavak körének kijelölése volt. A kiinduló szókészlet relevanciáját folyamatosan felülvizsgálva standardizált szókészlet kialakítására került sor.

 

2. ábra: Standardizált szókészlet

Vallástudományi fogalmak Felekezetek Fogalmak, nevek Ünnepekhez kapcsolódó
Isten, vallás, egyház, szent, templom, pap, hit, menny, angyal, pokol, mítosz (mitológia), böjt Keresztény / keresztyén, zsidó / judaizmus, muszlim / iszlám, tao, konfuciánus, hindu, buddhista Biblia, Korán, Mózes, Jézus Krisztus, Buddha, Mohamed, Konfuciusz, kereszt karácsony, húsvét, pünkösd, hanuka, pészah, ádvent

 

A vallási jellegű kulcsszavak (manifesztált tartalmak) összegyűjtését követően az így előállt adatbázis kvantitatív (leíró statisztikai) elemzése következett, elsősorban az abszolút és relatív gyakorisági értékek figyelembevételével. Az elemzés következő szakaszában pedig, a látens tartalmak feltárása érdekében kvalitatív elemzés (szövegkörnyezet feltárása) történt.[21]

 

Eredmények

Az irreleváns találatokat kiszűrve az adattáblából kiderült, hogy bizonyos szövegek (tantárgyi kerettantervek), illetve bizonyos tartalmak (szavak) hiányoznak. Az „üres” oszlopoktól és soroktól megtisztított adatbázisban a kék hátterű cellák az egyes tartalmak (fogalmak) maximumát, a narancs hátterűek pedig az egyes tantárgyak (kerettantervek) maximumát jelzik.

 

3. ábra: A megtisztított adatbázis tartalmai

 

Az adatokból jól látszik, hogy a vizsgált fogalmak igen egyenetlenül oszlanak meg az egyes tantárgyak között: 12 fogalom maximuma a történelem, 10 fogalom maximuma pedig a magyar esetében figyelhető meg – három esetben pedig „holtverseny” alakult ki. Mindez összhangban van a fogalmak tantárgyankénti összes megjelenésével.

A fogalmak relatív gyakoriságát szemlélve négy kategória állapítható meg. (1) Meghatározó (>1%) a vallási tartalmak megjelenése a történelem esetében, (2) számottevőnek tekinthető (>0,1%) az ének-zene, magyar nyelv és irodalom, valamint a latin nyelv vonatkozásában. Ezek mellett (3) elenyésző (<0,1%) az élő idegen nyelv, földrajz, második élő idegen nyelv, matematika, mozgóképkultúra és médiaismeret, természettudomány esetében a vallási tartalmak megjelenése. Teljességgel (4) hiányoznak mindezek az állampolgári ismeretek, biológia, digitális kultúra, dráma és színház, fizika, kémia, testnevelés és sport, valamint a vizuális kultúra kerettantervéből.

 

4. ábra: A fogalmak relatív gyakorisága

 

Ami az egyes tartalmakat illeti, megállapítható, hogy a vallási tartalmak nem fedik le a teljes kulcsszóállományt. Dominálnak az általános vallástudományi fogalmak (Isten, vallás, egyház, hit, szent, mítosz), az egyes felekezetek elnevezései (zsidó, keresztény) illetve a kifejezetten a zsidó-keresztény hagyományhoz kapcsolódó kifejezések (Biblia). Hiányoznak ugyanakkor a zsidó-keresztény kultúrkörön kívüli vallások fogalmai (muszlim, konfuciánus, hindu, buddhista).

Az eredményeket összegezve ugyanakkor kijelenthető, hogy a megjelenő fogalmak köre alapvetően nem idegen a középiskolások életvilágától. Megfigyelhető, hogy a tartalmak súlya általában nem túlzott, megjelenésük általában releváns, nem erőszakolt. Leszögezhetjük azonban, hogy a tartalmak megoszlása – tantárgyi és felekezeti-kulturális szempontból – korántsem kiegyensúlyozott. Mindezek együttesen a kérdéskör többirányú továbbgondolását teszik lehetővé és szükségessé.

 

Kitekintés, következtetések

Tartalmi konzekvenciák

Egyrészt érdemes – részben a tartalmi szabályozók mentén, részben azok „hézagait” kiegészítve – használható vallásföldrajzi kézikönyvet összeállítani. Ezt a tanulók körében felvett tesztek is alátámasztják, illetve korábbi vizsgálatok is bizonyítják.[22] Mindez jól használható segédlet lehet gyakorló tanárok és a vallásföldrajz iránt érdeklődők számára is. Ennek súlypontjai a következők lehetnek

 1. A vallások (Vallástudományi megalapozás).
 2. A történeti vallások.
 3. A világvallások.
 4. Napjaink vallási jelenségei.
 5. A világ országainak vallásföldrajzi jellemzői.

 

Módszertani következtetések

Szükséges a tanárok számára kézzel fogható, a tanórákon felhasználható módszertani segédletet (tananyagcsomagot) összeállítani az elvárt vallásföldrajzi tartalmakhoz igazodva. A vizsgálódás körét leszűkítve csupán a történelemhez kapcsolódó lehetséges tartalmak típusait emelem ki.

 • Tématervek (pl. Vallások az ókorban, A középkori Európa, Reformáció Európában és Magyarországon, Hitviták tüzében)
 • Projekttervek (pl. Középkori magyar egyháztörténelem, A totális állam és az egyházak, A holokauszt)
 • Óratervek (pl. Az Arab Birodalom és az iszlám, Az államalapítás, A török fenyegetés árnyékában, A török kiűzése és a török kor mérlege)
 • Feladatok (pl. A többnyelvű és többvallású ország, Az egyházpolitikai vita, Az arab-izraeli konfliktus főbb okainak és jellemzőinek feltárása)

Mindezek együttesen elősegíthetik a vallásföldrajzi jellegű ismereteken, témákon keresztül az interdiszciplináris és interkulturális nevelés előmozdítását.

 
 

IRODALOM

  • Bereczki Enikő Orsolya (2016): Kreativitás és köznevelés: A Nemzeti alaptanterv kreativitás felfogásának kritikai vizsgálata. Neveléstudomány, 4. évf. sz. 5–20.
  • Berényi István (1992): Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. (Földrajzi tanulmányok 22.) Akadémiai Kiadó, Budapest.
  • Cunningham-Nelson, Samuel – Mukherjee, Michelle – Goncher, Andrea – Boles, Wageeh (2018): Text analysis in education: A review of selected software packages with an application for analysing students’ conceptual understanding. Australasian Journal of Engineering Education, 23. No. 1. 25–39.
   https://doi.org/10.1080/22054952.2018.1502914 (Letöltés: 2019. nov. 21.)
  • Fecser Zsuzsanna(2018): „Feladatunk és felelősségünk is a segítségnyújtás”:
   https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/12/feladatunk-es-felelossegunk-is-a-segitsegnyujtas (Letöltés: 2019. nov. 21.)
  • Gulya Nikoletta (2018). A Nemzeti alaptanterv fogyatékossággal kapcsolatos tananyagtartalmának vizsgálata. Neveléstudomány, évf. 4. sz. 68–82.
   https://doi.org/10.21549/NTNY.24.2018.4.6 (Letöltés: 2019. nov. 21.)
  • Henkel, Reinhard (2005): Geography of Religion – Rediscovering a Subdiscipline. Hrvatski Geografski Glasnik 67. No. 1. 5-25.
  • Holloway, Julian – Valins, Oliver (2002): Editorial: Placing religion and spirituality in geography. Social & Cultural Geography, 3, No. 1, 1-5.
   http://www1.geo.ntnu.edu.tw/~moise/Data/Books/Social/
   01%20religion/placing%20religion%20and%20spirituality%20in%20geography.pdf
   (Letöltés: 2019. nov. 21.)
  • Hopkins, Peter E. (2009): Women, Men, Positionalities and Emotion: Doing Feminist Geographies of Religion.ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, 8. No. 1. 1-17.
   http://www.acme-journal.org/vol8/Hopkins09.pdf (Letöltés: 2009. ápr. 25.)
  • Horváth Pál (é. n.): Vallásföldrajz.
   http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/horvath2.htm (Letöltés: 2007. febr. 27.)
  • Huntington, Samuel P. (2006): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest.
  • Hunyadi László (2002): Általános vallásföldrajz. In: Tóth József (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Tankönyvek, Budapest – Pécs, 359-381.
  • Kempa, Anna – Zacny, Bogna (2012): The Curriculum Content Analysis for the Construction of the Teaching Process. Studies and Proceedings of Polish Association for Knowledge Management () 96-107.
   http://pszw.edu.pl/images/publikacje/t060_pszw_2012_kempa_zacny_-_the_curriculum_content_analysis_for_the_construction_of_the_teaching_process.pdf
  • Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára. Oktatási Hivatal, 2020.
   https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf (Letöltés: 2023. febr. 18.)
  • Krippendorff, Klaus (1995): A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest.
  • McQuail, Denis (2003): A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Budapest.
  • Nahalka István (2020). A közoktatás központi tartalmi szabályozásának két paradigmája. Új Pedagógiai Szemle, évf. 7–8. sz. 99–142.
  • Neuendorf, Kimberly A. (2017):The Content Analysis Guidebook. Second Edition. SAGE Publications, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington DC – Melbourne.
  • Park, Chris (1994): Sacred Worlds. An Introduction to Geography and Religion. Routledge, London
  • Pete József (2005): A vallások közti „párbeszéd” földrajzi vonatkozásai. In: Albertné Herbszt Mária (szerk.):Tantárgy-pedagógiai kutatások. Válogatás a VII. Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból. Baja, 2004. november 18-19. Eötvös József Főiskola, Baja, 208–218.
  • Pete József (2013): Mi a vallásföldrajz? In: Csima Ferenc (szerk.): Valláshorizontok. Vallástudományi tanulmányok. Favorit Könyvkiadó, Budapest, 11-43.
  • Rinschede, Gisbert (1999): Das Geographische Seminar. Westermann Bildungsmedien, Braunschweig.
  • Tasi Tibor (2019): Vallás és biztonság kapcsolatáról tanácskoztak.
   https://honvedelem.hu/hatter/vallas-es-biztonsag-kapcsolatarol-tanacskoztak/ (Letöltés: 2019. nov. 21.)
  • Tóth Judit – Kuluncsics Réka – Máté András – Mátó Áron – Fodor Richárd (2022): Konferencia és műhely a Kádár-korszak és a rendszerváltás történelmi fogalmainak tanításáról – beszámoló. Történelemtanítás (LVII.) Új folyam XIII. 3-4. szám 2022. december.
   https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/folyoiratrol/szerzoinknek/ (Letöltés: 2023. febr. 19.)
  • West, Jason (2016): Validating Curriculum Development Using Text Mining. November 2016 Curriculum Journal Vol. 28. No.3. 1-14.
   https://www.researchgate.net/publication/
   311163581_Validating_curriculum_development_using_text_mining
   (Letöltés: 2023. febr. 19.)

   
   

  JEGYZETEK

   [1] A tanulmány a – kutatótanári kutatóprogramom részeredményeit ismertető – Diktatúra és demokrácia. A Kádár-korszak és a rendszerváltás történelmi fogalmai című, a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága, valamint a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Levéltár által közösen megrendezett konferencián Vallás(földrajzi) ismeretek a történelemórán címmel megtartott előadás szerkesztett változata. Vö. Tóth Judit – Kuluncsics Réka – Máté András – Mátó Áron – Fodor Richárd (2022): Konferencia és műhely a Kádár-korszak és a rendszerváltás történelmi fogalmainak tanításáról – beszámoló. Történelemtanítás (LVII.) Új folyam XIII. 3-4. szám 2022. december.
   https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/folyoiratrol/szerzoinknek/ (Letöltés:2023. febr. 19.)

   [2] Park, Chris (1994): Sacred Worlds. An Introduction to Geography and Religion. Routledge, London, 19.

   [3] Holloway, Julian – Valins, Oliver (2002): Editorial: Placing religion and spirituality in geography. Social & Cultural Geography, Vol. 3, No. 1, 1-5.
   http://www1.geo.ntnu.edu.tw/~moise/Data/Books/Social/
   01%20religion/placing%20religion%20and%20spirituality%20in%20geography.pdf
   (Letöltés: 2019. nov. 21.)

   [4] Park (1994) 19.

   [5] Huntington, Samuel P. (2006): A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. Európa Könyvkiadó, Budapest, 64.

   [6] Peach, Ceri (2002): Social Geography: new Religions and Ethnoburbs – Contrasts with Cultural Geography. Progress in Human Geography, 26. 252. Idézi: Henkel, Reinhard (2005): Geography of Religion – Rediscovering a Subdiscipline. Hrvatski Geografski Glasnik Vol. 67. No. 1. 13.

   [7] Hopkins, Peter E. (2009): Women, Men, Positionalities and Emotion: Doing Feminist Geographies of Religion.ACME: An International E-Journal for Critical Geographies, Vol. 8.  No. 1. 1-17.
   http://www.acme-journal.org/vol8/Hopkins09.pdf (Letöltés: 2009. ápr. 25.)

   [8] Fecser Zsuzsanna (2018): „Feladatunk és felelősségünk is a segítségnyújtás” NKE, A vallási közösségek biztonsági helyzete egy változó világban – Nemzetközi Konferencia Budapesten, jún. 11.
   https://www.uni-nke.hu/hirek/2018/06/12/feladatunk-es-felelossegunk-is-a-segitsegnyujtas (Letöltés: 2019. nov. 21.);

   Tasi Tibor (2019): Vallás és biztonság kapcsolatáról tanácskoztak.
   https://honvedelem.hu/hatter/vallas-es-biztonsag-kapcsolatarol-tanacskoztak/ (Letöltés: 2019. nov. 21.)

   [9] Hunyadi László (2002): Általános vallásföldrajz. In: Tóth József (szerk.): Általános társadalomföldrajz I. Dialóg Campus Tankönyvek, Budapest – Pécs, 359. (Kiemelés az eredeti szövegben.)

   [10] Berényi István (1992): Az alkalmazott szociálgeográfia elméleti és módszertani kérdései. (Földrajzi tanulmányok 22.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 135.

   [11] Idézi: Hunyadi (2002) 359.

   [12] Horváth Pál (é. n.): Vallásföldrajz.
   http://nyitottegyetem.phil-inst.hu/horvath2.htm (Letöltés: 2007. febr. 27.) (Kiemelések az eredeti szövegben.)

   [13] Rinschede, Gisbert (1999): Religionsgeographie. Das Geographische Seminar. Westermann Bildungsmedien, Braunschweig, 19.

   [14] Pete József (2013): Mi a vallásföldrajz? In: Csima Ferenc (szerk.): Valláshorizontok. Vallástudományi tanulmányok. Favorit Könyvkiadó, Budapest, 11-43.

   [15] Cunningham-Nelson, Samuel – Mukherjee, Michelle – Goncher, Andrea – Boles, Wageeh (2018): Text analysis in education: A review of selected software packages with an application for analysing students’ conceptual understanding. Australasian Journal of Engineering Education, Vol. 23. No. 1. 25–39.
   https://doi.org/10.1080/22054952.2018.1502914 (Letöltés: 2023. febr. 18.)

   [16] West, Jason (2016): Validating Curriculum Development Using Text Mining. November 2016 Curriculum Journal Vol. 28. No.3. 1-14.
   https://www.researchgate.net/publication/
   311163581_Validating_curriculum_development_using_text_mining
   (Letöltés: 2023. febr. 18.);
   Kempa, Anna – Zacny, Bogna (2012): The Curriculum Content Analysis for the Construction of the Teaching Process. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management (60.) 96-107.
   http://pszw.edu.pl/images/publikacje/t060_pszw_2012_kempa_zacny_-_the_curriculum_content_analysis_for_the_construction_of_the_teaching_process.pdf (Letöltés: 2023. febr. 18.)

   [17] Bereczki Enikő Orsolya (2016): Kreativitás és köznevelés: A Nemzeti alaptanterv kreativitás felfogásának kritikai vizsgálata. Neveléstudomány, 4. évf. 3. sz. 5–20.; Gulya Nikoletta (2018). A Nemzeti alaptanterv fogyatékossággal kapcsolatos tananyagtartalmának vizsgálata. Neveléstudomány, 6. évf. 4. sz. 68–82.
   https://doi.org/10.21549/NTNY.24.2018.4.6 (Letöltés: 2023. febr. 18.)

   [18] Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára. Oktatási Hivatal, 2020.
   https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/kerettanterv_gimn_9_12_evf (Letöltés: 2023. febr. 18.)

   [19] Neuendorf, Kimberly A. (2017):The Content Analysis Guidebook. Second Edition. SAGE Publications, Los Angeles – London – New Delhi – Singapore – Washington DC – Melbourne, 19.

   [20] Vö. Krippendorff, Klaus (1995): A tartalomelemzés módszertanának alapjai. Balassi Kiadó, Budapest.

   [21] Vö. McQuail, Denis (2003): A tömegkommunikáció elmélete. Osiris Kiadó, Budapest.

   [22] Pete József (2005): A vallások közti „párbeszéd” földrajzi vonatkozásai. In: Albertné Herbszt Mária (szerk.): Tantárgy-pedagógiai kutatások. Válogatás a VII. Tantárgy-pedagógiai Tudományos Konferencián elhangzott előadásokból. Baja, 2004. november 18-19. Eötvös József Főiskola, Baja, 208–218.

    

   A cikk letölthető:
   A cikk letöltése pdf-ben

   Ugrás a cikk elejére