Ahhoz, hogy tudjuk, merre tartunk, mit akarunk,
tudnunk kell, hogy kik vagyunk és honnan jövünk.
FELIRATKOZÁS AZ RSS-HIRCSATORNÁRA
FELIRATKOZÁS AZ RSS-KOMMENTLISTÁRA

Történelemtanitás

online történelemdidaktikai folyóirat.

Betűméret növeléseEredeti betűméretBetűméret csökkentése

(hivatkozási azonosító: 02-02-07)A tankönyv borítója

Az Apáczai Kiadó új középiskolai történelemtankönyv-sorozatának első kötete szándéka szerint minden diáknak szeretné megmutatni e tantárgy szépségeit. Ez a törekvés talán nem is reménytelen, hiszen a diákok már az általános iskolában sokat foglalkoztak a történelemmel. S noha nyilvánvalóan sokan megkedvelték, néhányan esetleg kevésbé lelkesedtek iránta. A szerző, aki maga is történelemtanár, ismeri ezt a gondot: vannak diákok, akik könnyedén meg tudják tanulni az évszámokat, neveket, és vannak diákok, akik gyorsan elfelejtik a lexikai ismereteket, de felismerik a történelmi összefüggéseket. És persze vannak olyanok is, akik kevésbé szeretnek óráról órára tanulni, de emlékeznek egy szórakoztató sztorira, netán csak a történelem egy bizonyos szelete (pl. hadtörténelem) kelti fel az érdeklődésüket.

A tankönyv szerzőjének természetesen figyelembe kellett vennie az új érettségi követelményrendszerében megjelenő szemléletváltást is. Ennek az a célja, hogy a képességek és az önálló tevékenységformák fejlesztése révén a diákok képesek legyenek önálló ismeretek megszerzésére, értelmezésére, ezek alapján önálló vélemény kialakítására. A hagyományos lexikális tudás mellett így a hangsúly az összefüggésekre és a már említett tevékenységformákra tevődött át. Továbbra is szükség van tehát a történelem tanulására, de nem magolásra, hanem a történelmi „tisztánlátás” kialakítására kell törekedni.

A könyv az összes jelzett szempont figyelembevételével készült, a diákok a források segítségével felfedezhetik a történelem minden jelentősebb részletét, összetevőjét (pl. életmód, gazdaság, kiemelkedő személyiségek stb.).

 • A leckékben különféle forráscsoportok (szövegek, ábrák, táblázatok stb.) találhatóak kérdésekkel; amelyek az anyag könnyebb feldolgozását, illetve a kompetenciák fejlesztését szolgálják. Tulajdonképpen ez az a rész, amelyet a tanár a diákokkal feldolgoztat majd a szakórán.
 • A források közötti főszöveg, az adott leckéhez kapcsolódó törzsanyag, az otthon megtanulandó anyagrészt tartalmazza. A lexikai kiemelések a főszöveg mellett az érettségi követelményeire vonatkoznak.
 • A leckék végén található a „Sokoldalú történelem” rész, ahol a szerző elsősorban arra törekedett, hogy a történelem egyéb izgalmas részeit, annak érdekességeit mutassa be. Ezek feldolgozása megfelelő tanári kiegészítésekkel órán is megtörténhet.

A 9. osztályos tankönyv a Kiadó négykötetesre tervezett középiskolai sorozatának elsőként megjelent része, amely a konstruktivista pedagógiai elvek alapján kívánja fejleszteni a tanulók képességeit, készségeit. E korszerű szemlélet képezi a Kiadó kompetenciaalapú kerettantervének – melyhez a tankönyvcsalád készül – gerincét is az Ember és társadalom műveltségi területen. A könyv szorosan és következetesen épít az általános iskolában elsajátított ismeretekre, szintetizálja és magasabb szinten újra megtanítja azokat.

A szerző a történelem átfogó, komplex megismertetésére törekszik, ezért hangsúlyt fektet a szaktárgy fontos részterületeire is: az életmódtörténetre, az eszmetörténetre és a kultúrtörténetre. Evvel szoros összefüggésben a tankönyv számtalan képi elemet, forrásszemelvényt, illetve ezekhez kapcsolódó kérdéseket, feladatokat tartalmaz, melyek lehetővé teszik nemcsak a tantárgyi integrációt, hanem a differenciált órai és otthoni fejlesztést is. Minden tanuló képességei, felkészültsége alapján választhat további feladatokat a felkínáltakból, de a minimális követelményszintet mindenhol jelzi a tankönyv szövege.

A passzív tanulói befogadás helyett a vitakultúra elsajátítását, az új ismeretekből történő következtetések leszűrését támogatja, az önálló ismeretek megszerzésére, értelmezésére, ezek alapján önálló tanulói vélemény kialakítására törekszik. Módszertanilag az összefüggések felismertetésére és a kooperatív tevékenységformák alkalmazására helyezi a hangsúlyt. A tananyag feldolgozásának módszerei: ismeretközlés, kooperatív tanulási módszerek, önálló és csoportmunka, gondolkodtató kérdések, ösztönzés a tanulói aktivitásra, a tanultak új szempontok szerint történő átgondolására és az ismeretek szintézisére. A projektmunkára felkínált lehetőségek erősen építik a tanulók szociális kompetenciáit, az együttműködési készséget és a csoport egésze iránt érzett felelősséget.

A tankönyv szerkezete világos, könnyen érthető és követhető; egyértelmű, világos és lényegre törő szöveges megfogalmazás jellemzi. Az érettségi követelményeket külön lexikai kiemelésekkel jelzi, továbbá összegző vázlatokat, az anyagrészeket összefoglaló kérdéseket és feladatokat is tartalmaz. A megfelelő források (szöveg, ábra, kép) felhasználásával, a kompetenciák fejlesztésével építi fel a leckéket. Az ismeretközlő részeket rajzos illusztrációk, térképek kísérik, a leckéket kérdések és feladatok, az egyes főbb fejezeteket összefoglalók zárják. Így a tanulók a tanulás folyamatában világosan láthatják a követelményeket, a megtanulandó anyagot és a megválaszolandó kérdéseket.

Minthogy a tananyag integráns részét képezi az egyetemes történelmi rész, a szerző nagy hangsúlyt fektet más népek, országok és korok eltérő kultúrájának bemutatására, az irántuk érzett tolerancia erősítésére az ismeretek közlésének segítségével. A kapcsolódó kérdések, feladatok és érdekességek utalnak a jelen tényeire is, így a történelmi ismeretek mint a mai társadalmi-politikai helyzet magyarázó okai is megjelennek.

A tankönyvsorozat első (9. osztályos) része 2010-ben, a második kötet, a Történelem a középiskolák 10. évfolyama számára 2011 tavaszán jelent meg az Apáczai Kiadó gondozásában, a 11. és 12. évfolyamra tervezett kötetek előkészület alatt állnak.

Mindkét kötetből egy-egy leckét közlünk2 – a Kiadó és a szerző jóvoltából –, hogy illusztráljuk a leírtakat, és jobban elképzelhetővé tegyük a munkát. (Lásd: melléklet)

Az alkotók remélik, hogy a kollégák számára egy jól használható, a diákoknak pedig egy megkedvelhető tankönyvet sikerült összeállítaniuk.  MELLÉKLET

   A mintaleckéket a képek alatt elhelyezett címekre (linkekre) kattintva lehet elérni.


   Mintalecke a 9. osztályosoknak szóló könyvből

   Mintalecke a 9. osztály számára készített könyvből

   (Kattintson a címre!)


   Mintalecke a 10. osztályosoknak szóló könyvből

   Mintalecke a 10. osztály számára készített könyvből

   (Kattintson a címre!)    JEGYZETEK

     1. Borhegyi Péter (2010): Történelem a középiskolák 9. évfolyama számára. Apáczai Kiadó, Budapest, 272 l. (AP – 091 601)
     2. 9. osztály: Hódító birodalmak (Asszíria és az Óperzsa Birodalom); 10. osztály: Erdély aranykora


     A cikk elején felhasznált kép forrása: http://www.apaczai.hu/image_2.php?s=53&p=194675&w=140 (Letöltés ideje: 2011.05.20.) (A további képek a kiadó által biztosított próbaleckékből származnak.)      A cikk letölthető:
      A cikk letöltése pdf-ben

      Ugrás a cikk elejére